Zprávy z pastorační rady: 1. března 2019

 
 
 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. března 2019

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba - Losík

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice: P.Daniel,M.Vytlačil, J.Zach, M.Králíčková, M.Sobotka, M.Lánová,J.Uttendorfský, P.Malý,M.Danielová, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, R.Sobotková, F.Mach, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa,


Omluveni: Ing.J.Pibil, J.Hájková, P.Stránský,F.Nevole,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům , zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici farní knihovny, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Při sbírce na Svatopetrský haléř jsme vybrali ve Velké Losenici částku 6 151 Kč a v Havlíčkově Borové 4 948 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík za zapojení do modlitby živého růžence a modlitby Anděl Páně.

Děkujeme za pravidelné setkávání seniorek a schůzky ministrantů.

Poděkování všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek5. dubna2019 v Losíku

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa - 20.března 2019 v 16.00hod.v Losíku

 

4. SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

na slavnost sv.Josefa 19. března 2019

při bohoslužbě v Havlíčkově Borové v 15.00 hod. a ve Velké Losenici v 18.00 hod. (zájemci nechť se zapisují na arch ve vchodu kostela). Ti, kteří by rádi přijali sv.nemocných ze zdrav.důvodů doma, prosíme, aby to oznámili past.asist. M.Králíčkové.

 

5. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

24.března 2019

 

6. REKOLEKCE

Postní rekolekce se uskuteční v sobotu 9.3.2019. Přednášky bude mít v Losíku pan farář

z Krucemburku P.Pavel Seidl ICLic.

 

Časový harmonogram bude obvyklý:

8.00 – eucharistická oběť v kostele

8.45 – 1.přednáška - Losík

10.00 2.přednáška - Losík

11.00 – 3.přednáška - Losík

12.00 – Anděl Páně

12.05 – oběd v Losíku

12.30 – růženec - Losík

možnost dotazů

13.30 - křížová cesta v kostele

 

Všichni jste srdečně zváni !

 

Rekolekci pro biřmovance povede také P.Pavel Seidl ICLic. v sobotu 4. května 2019 (změna !) v Losíku. Prosím biřmovance, aby s tímto termínem počítali. Děkuji.

 

7. SETKÁNÍ S RODIČI ŽÁKŮ 3.TŘÍDY

O jarních prázdninách v úterý 5.března 2019 se uskuteční celodenní program v Losíku

pro žáky 3.tříd připravujících se na přijetí sv.smíření a sv.přijímání pod vedením duchovního správce a pastorační asistentky Marty Králíčkové. Den bude zakončen setkáním rodičů těchto dětí s duchovním správcem. Účast dětí i rodičů je důležitá.

 

8. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 27.2.2019 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku.Duchovní poděkoval katech. pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, . Probírali jsme postní kalendář, letní dětský tábor,čtení pašijí , docházku ministrantů, pobožnost křížové cesty, přípravu velikonočního Křesťánka, velikonoční sv. smíření dětí. 

 

9. POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY

V době postní bude v obcích naší farnosti pobožnost křížové cesty. Organizaci v jednotlivých obcích zajišťují zástupci těchto obcí v pastorační a ekonomické radě, ve Velké Losenici

paní L.Špačková a M.Králíčková.

Velká Losenice

 

  • pondělí, středa a pátek půl hodiny před eucharistickou obětí
  • úterý, čtvrtek a sobota– 17.00 hod. (vedoucí pobožnosti si domluví zpěv)
  • neděle– v 7.15 hod. a v 10.15 hod. (pokud bude adorace či mše sv. v Sázavě , pak tato křížová cesta nebude)

 

středa– pobožnost vždy připraví pastorační asistentka Marta Králíčková s dětmi

 

Havlíčkova Borová- vždy neděle 8.45 hod. a čtvrtek 14.15 hod.

Malá Losenice - vždy v neděli ve 13.00 hod.

Vepřová - vždy v pátek v 15.00 hod.

Sázava - v neděli ve 13.00 hod. (je-li v neděli v Sázavě mše sv., tak v 10.30 hod)

Pořežín - vždy ve čtvrtek v 18.00 hod.

Oudoleň -vždy v sobotu v 15.15 hod

 

V kostele je možné si vybrat si křížovou cestu z knihy Křížové cesty, je možné použít i jiné schválené křížové cesty, v případě vlastní vytvořené křížové cesty (je vítáno a upřednostňováno!)je nutné dát ji k nahlédnutí duchovnímu správci. S případnými náměty či dotazy se obracejte na ty, kteří zajišťují organizaci ve Vaší obci.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borovéza období 1.2- 1.3.2019

1. Vít Veselý (1)

2. Matěj Bořil (9)

3. František Bořil (10)

4. Jan Tonar (3)

5. Pavel Štefa (5)

6. Jan Štefa (4)

7. Vojtěch Štefa (14)

8. Jáchym Dejmal (2)

9. Pavel Janáček (13)

10. Patrik Strašil (8)

11. Václav Štefa (7)

12. Vít Janáček (12)

13. Tomáš Cacek (6)

14. Ondřej Dejmal (11)

15. Radim Solnička (15)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.2.- .1.3.2019

 

1.Josef Dvořák (4)

2. Filip Lacina (11)

3. David Bratršovský (9)

4. Luboš Bratršovský (10)

5. Kryštof Černý (16)

6. Vojtěch Špinar (1)

7. Jiří Uttendorfský(6)

8. Jakub Lacina (12)

9. Miroslav Bratršovský (15)

10. Filip Hošek (-)

11. Ondřej Dvořák (22)

12. Vojtěch Lacina (13)

13. Jan Uttendorfský (8)

14. Vít Peksa (17)

15. Václav Peksa (18)

16. Jan Dobrovolný (2)

17. Jan Havlíček (3)

18.Jiří Wasserbauer (5)

19. RadimSobotka (-)

20. Adam Pibil (14)

21. Jakub Blažek (21)

22. Jakub Uttendorfský (-)

23.Tomáš Sobotka (19)

24. Pavel Pospíchal (-)

25. Vojtěch Pibil (-)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

11. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I. turnus – ve dnech 6.7.- 13.7. 2019 (zatím 29 přihlášených)

II. turnus ve dnech 13.7.- 20.7. 2019 (zatím 11 přihlášených)

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Cena tábora je 1 500 Kč. Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem

ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.


12. FARNÍ POUŤ NA ŠUMAVU

Farní pout do Dobré Vody u Hartmanic (se zastávkami na poutním místě Klokoty, v Sušici

a Vatěticích), kde je kostel sv.Vintíře – patrona Šumavy se skleněným oltářem, křížovou cestou a sochou od paní Vladimíry Tesařové se uskuteční v sobotu 8. června 2019.

Předpokládaný odjezd v 6.00 hod., návrat ve večerních hodinách, cena 750 Kč (v ceně zájezdu je oběd ).

 

13. PASTORAČNÍ FORMACE

V sobotu 22.6.19 se na žádost starosty Jitkova uskuteční před kaplí sv.Jana Nepomuckého

v Jitkově slavnostní mše sv. s žehnáním obecního praporu při příležitosti setkání rodáků..

Pastorační a ekonomická rada děkuje panu Martinu Němcovi z Vepřové za zhotovení lavic na kůr v kostele sv.Víta v Havlíčkově Borové.

Probírali jsme i primici otce Adama Grůzi. Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace, liturgických služeb a za napečení koláčků.

Dík za hudební doprovod varhaníkovi a skupině Vis angeli.

Seznámili jsme se s obsahem instrukce Ad resurgendum cum Christo (o pohřbívání zemřelých a uchovávání popela v případě kremace).

 

14. EKONOMICKÉ INFORMACE

Základní ukazatele výsledků hospodaření farnosti za rok 2018, jak byly předloženy vikariátní účetní a bez výhrad vzaty na vědomí ekonomickou radou farního svazu:

Velká Losenicevýsledek hospodaření za rok 2018 : + 60 805 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2018: 159 765,23 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2018: 5 796 Kč

 

Havlíčkova Borová : výsledek hospodaření za rok 2018 : - 14 044,46 Kč

Stav bankovního účtu k 31.12.2018: 242 360,31 Kč

Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2018: 835 Kč

 

Hospodaření farností je systémové a stojí na zdravých základech.


Předpis kontribucí pro naše farnosti na rok 2019 bude z biskupství upřesněn.

Také jsme schválili práce a opravy na letošní rok v obou farnostech, též nákup materiálu.

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

- poděkování za Tříkrálovou sbírku

- aktuality z centra pro rodinu

- fond solidarity

- duchovní programy v Klokotech

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady