Zprávy z pastorační rady: 3. listopadu 2018

 
 
 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. listopadu 2018

ve  farním pastoračním středisku

sv. Jakuba - Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, J.Zach,M.Králíčková,J.Uttendorfský, P.Malý, M.Sobotka, M.Lánová, M.Danielová, L.Špačková, Z.Nedělka,Ing.V.Růžičková,Uttendorfský,R.Sobotková,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek,F.Nevole, P.Stránský,

 

Omluveni: Ing.J.Pibil, M.Vytlačil, Ing.J.Nevole, V.Štefa,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří organizovali a modlili se v jednotlivých obcích v říjnu modlitbu růžence, modlitbu živého růžence a Anděl Páně. Děkujeme za organizaci a účast na slavnosti výročí posvěcení kaple ve Vepřové a V. Losenici

Při sbírce na misie jsme vybrali ve Velké Losenici částku 5 031 Kč a v Havlíčkově Borové 4 227 Kč. Ve Vepřové jsme vybrali při posvícení 3 418 Kč.Pán Bůh zaplať všem dárcům ! Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům,varhaníkům,zvoníkům,za přípravu přímluv, nástěnkářům,za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten.

Dík za pravidelné schůzky ministrantů , modlitbu matek.

Dík všem, kteří se připravují na přijetí sv. biřmování za účast a pozornost při přípravě.

Dík ochotným brigádníkům v obou farnostech. Dík za zajištění údržby zvonů p.Vytlačilovi a p.Kamarádovi a instalování zvonku u branky fary p.Vytlačilovi a p.Peksovi.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 7. prosince 2018

 

3. KATECHETICKÉ setkání

středa - 28. 11. 2018 v 16.00hod.v Losíku


4. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

11 . listopadu 2018

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Ježíše Krista Krále, advent, sv.Mikuláš


6. INTENCE

Intence na příští rok budou přijímány od 1.neděle adventní (2.12.18) po bohoslužbách v sakristii. Prosím o formulování intencí v délce (do 1 krátké řádky), aby se vešly na ohlášky. Přede mší sv. je možné přinést doplněnou intenci na jakoukoliv délku. Děkuji. Počet intencí není omezen! Číst čtení a přinášet obětní dary je nabídka, ne nutnost.

Prosím, aby věřící reflektovali, že každou 2.neděli v měsíci je mše sv. v kapli v Sázavě, stejně tak i 3. čtvrtek v měsíci – na obé je možno dávat intenci do Sázavy.

Stejně tak i to, že mnohé pondělky je mše sv.ráno.

 

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Pastorační výbor se souhlasem pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda – Jiří Zach, členové – Miroslav Vytlačil, Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková, Jan Uttendorfský (V.L.).Tato komise již pod vedením faráře a příslušných norem vydaných Biskupstvím královéhradeckým provádí oceňovaní majetku Římskokatolických farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová všech položek evidovaných v inventárním seznamu , který bude aktualizován k 31.12.2018.

 

8. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

První neděli adventní mají farníci možnost přinést své rodinné adventní věnce. Adventní věnce budou žehnány po scénce dětí při nedělní bohoslužbě 2.12.18 v 8.00 a v 11.00 hod.ve Velké Losenici a v 9.30 hod. v Havlíčkově Borové.Duchovní správce žádá, aby věnce zachovávaly základní symboliku včetně barev (věnec převážně zelený, svíce fialové). Adventní věnec do presbytáře a Losíka zajistí pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

9. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Organizací tříkrálové sbírky 2019 v našich farnostech byla pověřena past. asistentka Marta Králíčková, která zkontaktuje pomocníky v jednotlivých obcích. V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou budou osloveni loňští i další dětští herci pro hru Čtvrtý z mudrců, která bude hrána 6. ledna 2019 . Zamýšleli jsme se i nad způsobem oslovení a pozvání okolních farností . Zajistí duch.správce s místopředsedou pastorační a ekonomické rady s  pastorační asistentkou.

 

10. SETKÁNÍ SENIOREK A SENIORŮ

Pozvánka na přátel. setkávání seniorek a seniorů od středy 7.11.2018 ve 13.00 hod. v Losíku. Upřímně se těší paní Marta Nedělková s ostatními.

 

11. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 24.10.18 se v Losíku ve V.Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání. Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem. Byla zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probírala se organizace ministrantů pro dětské eucharistické oběti, hudební doprovod při těchto mších, vyzdvižení modliteb za naše zemřelé, význam odpustků , a běžné záležitosti týkající se výuky náboženství.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

V sakristii je možné zakoupit DVD – mše sv. svěcení kaple v Sázavě. Cena 50 Kč.

Poděkování za práce všem, kteří se podíleli na umístění sochy sv.Anny – panu Z.Beranovi za zhotovení sochy,za kamenný podstavec a chodník p.Josefu a Jiřímu Wasserbauerovým, S.Špačkovi, Fr.Prchalovi, Josefu a Vlastimilu Dvořákovým, Fr.Machovi, O.Nechvílemu, Vl. Novotnému, Janu a Janům Uttendorfským. J.Kamarádovi a p.Zdeňku Nedělkovi za zhotovení stříšky nad sochou.

 

Také letos se uskuteční výstava betlémůa to ve dnech 16.12-21.12.18. Organizaci výstavy zajišťuje Andrea Zachová, bližší bude uvedeno v prosincových zprávách.

 

Termín udělení sv. biřmování schválený pastorační radou, který bude navržen panu biskupovi, je neděle 26.5.2019 v 10.00 hod.

 

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borovéza období 6.10- 1.11.2018

1. Vít Veselý (1)

2. Matěj Bořil (3)

3. Pavel Štefa (8)

4. Jan Štefa (7)

5. František Bořil (6)

6. Jáchym Dejmal (9)

7. Vojtěch Štefa (12)

8. Vít Janáček (2)

9. Pavel Janáček (4)

10. Tomáš Cacek (11)

11. Václav Štefa (5)

12. Patrik Strašil (13)

13. Ondřej Dejmal (10)

14. Radim Solnička (14)

15. Jan Málek (15)

16. Michal Strašil (16)

 

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenicije za období 6.10- 1.11.2018

1. Tomáš Polreich (12)

2. Adam Pibil(10)

3. Josef Dvořák (1)

4 Jakub Lacina (6)

5. Filip Lacina (5)

6. Vojtěch Lacina (25)

7. Matěj Sobotka (-)

8. Vojtěch Pibil(13)

9 . Filip Hošek(19)

10. Jiří Uttendorfský (-)

11. Jan Uttendorfský (4)

12. Vojtěch Špinar (17)

13. Jakub Uttendorfský (14)

14. David Bratršovský (3)

15. Luboš Bratršovský (2)

16. Marek Sobotka (-)

17. Tomáš Sobotka (23)

18. Miloslav Bratršovský (16)

19. Vít Peksa (15)

20. Václav Peksa (22)

21. Jan Havlíček (-)

22. Radim Sobotka (24)

23. Ondřej Vytlačil (18)

24. Jan Dobrovolný (11)

25. Kryštof Černý (8)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

14. VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNÍHO SVAZU

Protože vyprší mandát členům pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice, budou dle stanov uskutečněny volby. Z členů pastorační a ekonomické rady byla vybrána volební komise ve složení: Jan Uttendorfský (Sázava), Marta Králíčková, Ludmila Špačková, Zdeněk Nedělka.Ze stanov je členem komise farář Daniel Kolář.

Farníci starší 18 let mohou volit v neděli11.11.2018( v 8.00 hod. , na mši v kapli v Sázavě se volit nnebude) a 18.11.2018 (8.00-11.00 hod.)

V kostele před bohoslužbami obdrží lístky s kandidáty zodpovědnými za jednotlivé oblasti

a zvlášť lístek za obec do které přísluší (uvedená jména na kandidátce jsou návrhem členů pastorační a ekonomické rady a byla projednána a schválena na tomto zasedání).

Na každou funkci nechají jen jednoho kandidáta (ostatní přeškrtnou) – není-li napsáno jinak. Lístky neodnášejí z kostela,ale po volbě ihned vhodí do příslušné urny. Farníci z Vepřové mohou volit buď v Havlíčkově Borové nebo Velké Losenici , ostatní ve své farnosti.

Všem stávajícím členům pastorační a ekonomické rady byla kandidatura nabídnuta a přijali ji ( s vyjímkou p.J.Uttendorfského z V.L,který nebude kandidovat ze zdravotních důvodů a kterému děkujeme za jeho úsilí a zodpovědnost), souhlasí se směřováním farnosti.

Jednotlivé obce jsou : (s uvedenými kandidáty)

Velká Losenice - Miroslav Vytlačil, Marta Králíčková

HavlíčkovaBorová – Ing.Josef Nevole, Jaroslava Hájková, František Nevole (volí se 2)

Malá Losenice – Michal Sobotka, Jaroslava Syslová

 

Sázava - Marie Danielová, Ing.Veronika Růžičková (Kopaniny), Jan Jícha, Jitka Uttendorfská (volí se 2 kandidáti)

Vepřová – Václav Štefa , Pavel Blažek, Stanislav Zvolánek (volí se 2 kandidáti)

Pořežín - Marie Lánová

Oudoleň - Pavel Stránský

Dne 18.11.18 sečte volební komise s farářem volební lístky a tím bude zvolena nová pastorační a ekonomická rada. Rozhoduje nejvyšší počet hlasů pro kandidáta za určitou oblast či obec. Jeden člověk může být na kandidátce navržen pouze na jednu funkci (oblast či obec). Nová pastorační ekonomická rada bude mít nejméně 15členů (pravděpodobný počet členů zůstane jako dosud) max. počet je 24, předsedou je dle stanov farář.

Členy se stanou zvolení zástupci výše uvedených obcí a dále kandidáti zvolení za tyto oblasti:

( pod oblastí jsou uvedeni kandidáti)

Místopředseda pastorační a ekonomické rady(člen pastorační i ekonomické rady)

Ing.Jaroslav Pibil, Zdeněk Nedělka

 

Liturgie, akolyté, ministranti (starost o lektory, ministranty, organizace modlitby breviáře, růžence, křížové cesty, májové pobožnosti, adorace, bohoslužby slova)

Jiří Zach, Ing.Jiří Kolouch

 

Liturgický prostor (úklidy kostela, květinová výzdoba, liturgická plátna, úprava presbytáře dle liturgických dob, nástěnky)

Ludmila Špačková, Marcela Machová

 

Společenství maminek s dětmi(společenské a rodinné akce, charitativní, sociální činnost)

Radka Sobotková Lenka Dočekalová

 

Správce Losíka, kostelního a farního areálu (opravy, sekání trávy, úklid sněhu apod., zároveň člen ekonomické rady)

František Mach (V.Losenice 33, *1992), Jan Uttendorfský (Sázava)

 

Členem pastorační a ekonomické rady je z titulu své funkce varhaník pan Petr Malý.

Zástupce do pastorační a ekonomické rady si může dle stanov zvolit ze svých řad Kolpingova rodina Velká Losenice .

 

15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

  • pastýřský list kardinála D.Duky
  • sdělování údajů z matrik (GDPR)
  • XI.celostátní katechetický kongres v Třešti u Jihlavy
  • den bible 2018

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady