Zprávy z pastorační rady: 3.května 2019

 
 
 

 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 3. května 2019

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba  - Losík

5/19


218 / 887

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice : P.Daniel,Ing.J.Pibil, J.Zach, ,M.Sobotka, J.Uttendorfský, M.Danielová, P.Malý, L.Špačková,  Ing.V.Růžičková, R.Sobotková, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová : V.Štefa,

Omluveni: M.Králíčková, J.Hájková,  P.Blažek,   ,F.Nevole, P.Stránský, M.Vytlačil, M.Lánová,  F.Mach,

 

1.  PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě  vyjádřila pastorační a ekonomické rada poděkování všem, kteří se zapojili

do přípravy, služeb a účastnili se slavení velikonočních svátků, za hojnou účast

na bohoslužbách Velikonočního třídenní, na velikonoční adoraci od Zeleného čtvrtku do Vzkříšení a ranních chválách na Velký pátek.

Poděkování všem, kteří přijali sv. pomazání nemocných a všem jejich blízkým, kteří jim tuto svátost zprostředkovali .Dík také všem, kteří přistoupili k velikonoční svátosti smíření.

Poděkování všem za liturgické služby - lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům,  ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela,  maminkám za úklid Losíka, za přípravu na dětské eucharistické oběti, schůzky ministrantů, poděkování všem, kteří se zapojují do vedení  májových pobožností v jednotlivých obcích farností, modlitbu živého růžence,modlitbu matek za rodiny.

Dík za brigády  na chodníku kolem kostela a za napečení a ozdobení perníků na den matek.

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek  7. června 2019  v 19.45

3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA -   5.června 2019  v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA  na  kněžský seminář

12.května 2019

5. POUŤ vE VEPŘOVÉ

16. června 2019 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

6. Pouť v Havlíčkově Borové

16.června 2019 eucharistická oběť  v  9.30 hod

 

7. Pouť v peršíkově

2. června 2019 – eucharistická oběť v 9.30 hod

 

8. POUŤ V OUDOLENI

7. června 2018  eucharistická oběť v 17.00 hod.

9. ŽEHNÁNÍ OBECNÍHO PRAPORU PŘI SETKÁNÍ RODÁKŮ V JITKOVĚ -

sobota 22.6.19 ve 13.00 hod.

10. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Panna Maria (květen), Seslání Ducha Svatého, Nejsvětější Trojice,  Slavnost Těla a Krve Páně,

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období  5.4.-  3.5.2019

1.    Josef Dvořák (3)            10.Marek Sobotka (24)                     19. Ondřej Vytlačil (23)

2.     Filip Hošek (11)            11.Tomáš Polreich (12)                     20. Ondřej Dvořák (22)

3.     David Bratršovský(1)   12. Jakub Uttendorfský (-)                 21. Jakub Blažek (21)

4.    Filip Lacina (4)              13. Jan Havlíček (5)                           22. Adam Pibil (13)

5.    Jakub Lacina (6).            14.Tomáš Sobotka (14)                     23. Vojtěch Špinar (7)

6.     Matěj Sobotka (-)          15.  Vojtěch Pibil (9)                         24.  Vít Peksa (20)

7.     Radim Sobotka (16)      16.  Ctibor Křepinský (19)                 25. Jiří Wasserbauer (8)

8.    Luboš Bratršovský (2)    17.  Jan Uttendorfský  (17)

9.     Miloslav Bratršovský (10)  18.  Václav Peksa (-)   Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  5.4- 3.5.2019

1.     Jan Tonar (2)               7. František Bořil (5)                          13. Ondřej Dejmal (11)

2.     Vít Veselý (1)              8. Matěj Bořil  (6)                               14. Vít Janáček  (8)

3.     Tomáš Cacek (10)       9.  Pavel Janáček (4)                           15.  Radim Solnička (15)

4.      Pavel Štefa (13)        10.  Jáchym Dejmal (3)

5.     Vojtěch Štefa (14)      11. Jan Štefa (7)

6.      Václav Štefa   (9)      12.   Patrik Strašil (12)

 

12.    XVII. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Kolpingova rodina Velká Losenice  uspořádá

XVII. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 1.6.2019 ve 2  kategoriích -

mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2007)

starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing.Jaroslavu Pibilovi.

13 . LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I.turnus    –  ve dnech   6.7.- 13.7. 2019   (35 přihlášených - naplněno)

II. turnus   ve dnech 13.7.- 20.7. 2019      (zatím 25   přihlášených – zbývá 10 míst)

Cena tábora je 1 500 Kč.

Setkání vedoucích se uskuteční v pátek  7.6.2019 od 19.30 hod. v Losíku.

14. FARNÍ POUŤ NA ŠUMAVU

Farní pout do Dobré Vody u Hartmanic (se zastávkami  na poutním místě Klokoty, v Sušici

a Vatěticích), kde je kostel sv.Vintíře – patrona Šumavy se skleněným oltářem , křížovou cestou a sochou od paní Vladimíry Tesařové se uskuteční v sobotu 8.června 2019.

Předpokládaný odjezd v 6.00 hod., návrat ve večerních hodinách, cena : 750 Kč (v ceně zájezdu je oběd ). Kapacita je naplněna –  ve vchodu je papír pro napsání náhradníků, kdyby někdo z přihlášených nemohl.

 

15.  PŘÍPRAVA  NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Pro děti farnosti Velká Losenice - ve středu 5.6. od 15.30 hod.  se uskuteční pohovory dětí s duchovním správcem v Losíku.

Následovat bude v 17.00 hod. eucharistická oběť pro děti  a po ní od 17.45 hod.

se uskuteční setkání rodičů s duchovním správcem v Losíku. V době tohoto setkání rodičů bude probíhat v kostele nácvik s dětmi na 1. sv. přijímání. Další nácviky se uskuteční

ve středu (12.6. a   19.6.2019 ) před dětskou euch.obětí  od 16.00 hodin.

V sobotu 22.6. od 8.00-11.00 hod  ve zpovědní místnosti kostela sv.Jakuba ve V.Losenici – svátost smíření dětí a jejich rodinných příslušníků.

1.svaté přijímání je v neděli 23.6.2019 při bohoslužbě v 8.00 hod. Sraz dětí v Losíku v 7.30

Pro děti farnosti Havlíčkova Borová - ve čtvrtek   13.6. od 14.00 hodin na faře v H.Borové  proběhnou  pohovory dětí s duchovním správcem , od 15.45 hod.  Na faře v Havl. Borové

se uskuteční setkání rodičů s duchovním správcem.

V době tohoto setkání rodičů bude  probíhat v kostele nácvik s dětmi na 1. sv. přijímání.

Čtvrtek 20.6.  od 13.30  na faře v H.  Borové svátost smíření dětí a jejich rodinných příslušníků   (rodičů, sourozenců  kmotrů... )  + nácvik s dětmi na obřad 1. sv. přijímání. 1.svaté přijímání je v neděli  23.6. 2018 v 9.30 hod.

 

16. SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V neděli 26.5.2019 v 10.00 hod. bude královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál udělovat

ve Velké Losenici svátost biřmování.,Nácvik slavnosti proběhne  o sobotách 18.5.a 25.5.19  na farním dvoře. Biřmovanců je 86, z toho z farnosti Velká Losenice 48, z farnosti Havlíčkova Borová 32 a z jiných farností 6. Prosím ty, kteří ještě nenahlásili biřmovací jméno či nedodali křestní list (a byli pokřtěni v jiné farnosti), aby tak učinili. Prosím i o napsání biřmovacího jména světce na stránky farnosti. Děkuji.

 

17. POSTNÍ POKLADNIČKY

V postních pokladničkách se vybralo ve Velké Losenici 45 485 Kč a v Havlíčkově Borové

15 818 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům! 17 000 Kč bylo převedeno na účet kaple v Sázavě.

 

18. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

- národní pouť do Říma – 11.-13.11.2019

- pozdrav nové ředitelky Diecézní katolické charity Hradec Králové

- světový den modliteb za povolání – 12.5.2019

- pozvánka na Akademii pro aktivní třetí věk

 

 

 

Ing.Jaroslav Pibil v.r.

místopředseda  pastorační  a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář   v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady