Zprávy z pastorační rady: 5. dubna 2019

 
 
 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. dubna 2019

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba - Losík

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice: P.Daniel,Ing.J.Pibil, M.Vytlačil, J.Zach, M.Králíčková, M.Sobotka, M.Lánová, J.Uttendorfský, M.Danielová, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, R.Sobotková, F.Mach, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, J.Hájková, ,F.Nevole,


Omluveni: P.Malý, V.Štefa, P.Stránský

 

1. PODĚKOVÁNÍ

 

Poděkování všem, kteří přijali sv. pomazání nemocnýcha všem jejich blízkým, kteří jim tuto svátost zprostředkovali .

Děkujeme všem, kteří v jednotlivých obcích farností vedou křížové cesty a všem účastníkům.

Poděkování patří také všem, kteří se zapojili do jednotlivých liturgických služeb – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, knihovnici farní knihovny, za postní výzdobu presbytáře, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Pán Bůh zaplať všem, kteří se pravidelně modlí modlitbu Anděl Páně (v době velikonoční Raduj se, Královno nebeská…), také všem zapojeným do modlitby živého růžence za posilování duchovního společenství farnosti a maminkám za modlitební společenství.

Při sbírce na pojištění kostelů jsme vybrali ve Velké Losenici částku 2 832 Kč a v Havlíčkově Borové 2 065 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Děkujeme za pravidelné setkávání seniorek a schůzky ministrantů.

Děkujeme za provedené brigády.

Poděkování všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 3. května 2019 v 19.30

 

3. KATECHETICKÉ setkání

STŘEDA - 24.dubna 2019 v 16.00hod.v Losíku

 

4. SBÍRKA NA PASTORAČNÍ AKTIVITY V DIECÉZI

14.dubna 2019

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Velikonoce, neděle Božího milosrdenství, sv.Vojtěch

 

6. XVII. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádá

XVII. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 1.6.2019 ve 2  kategoriích

 

 • mladší žáci do 12ti let (narození od 1.1. 2007)
 • starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

 

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing.Jaroslavu Pibilovi.

 

7 . LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech :

I. turnus ve dnech 6.7.- 13.7. 2019 (35 přihlášených - naplněno)

II. turnus ve dnech 13.7.- 20.7. 2019 (zatím 23 přihlášených – zbývá 12 míst)

Cena tábora je 1 500 Kč.

Setkání vedoucích se uskuteční v pátek 26.4.2019 od 19.30 hod. v Losíku.

 

8. FARNÍ POUŤ NA ŠUMAVU

Farní pout do Dobré Vody u Hartmanic (se zastávkami na poutním místě Klokoty, v Sušici

a Vatěticích), kde je kostel sv. Vintíře – patrona Šumavy se skleněným oltářem, křížovou cestou a sochou od paní Vladimíry Tesařové se uskuteční v sobotu 8.června 2019.

Předpokládaný odjezd v 6.00 hod., návrat ve večerních hodinách, cena: 750 Kč (v ceně zájezdu je oběd ). Kapacita je naplněna – bude ve vchodu papír pro napsání náhradníků, kdyby někdo z přihlášených nemohl.

 

9. VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

V sobotu 13.4.2019 od 8.00 hod. do 11.00 hod. (zpovídají P.Pavel Seidl z Krucemburku ve  zpovědní místnosti v kostele sv.Jakuba st. ve Velké Losenici a P. Pavel Sandtner z Přibyslavi v sakristii kostela,).

Sv. smíření v Přibyslavi 13.4.19 od 14.00 hod.

 

10. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE – VELKÁ LOSENICE

od Zeleného čtvrtku 18.4.19 do Vzkříšení 20.4.19 –prosíme zapište se ve vchodu kostela.

 

11. VELIKONOČNÍ SVÁTKY

Pořad bohoslužeb Velká Losenice Havlíčkova Borová
Zelený čtvrtek eucharistická oběť 19.00 hod. 17.00 hod.
Velký pátek ranní chvály 7.00 hod.
křížová cesta 16.45 hod. 14.30 hod.
velkopáteční obřady 17.30 hod. 15.00 hod.
Velikonoční vigilie 20.30 hod. 18.00 hod.
Zmrtvýchvstání Páně 8.00 a 11.00 hod. 9.30 hod.
Pondělí velikonoční 8.00 hod. 9.30 hod.

Nácvik ministrantů:

Nácvik ministrantů se uskuteční ve čtvrtek 18.4.19 v 9.00 hod.Sejdeme se v sakristii kostela.

 

Svíčky a rodinné paškálky:

V hlavním vchodu kostela si věřící mohou zakoupit velikonoční svíčku a rodinný paškálek. Při zakoupení, prosím, platit u hlavního vchodu.

 

Nácvik zpěvu a chrámový sbor:

Nácviky zpěvu, žalmů, pašijí, antifon zajišťuje po domluvě s duchovním regenschori

Petr Malý , Liberi Dei a Vis angeli, dík všem, kteří se do této služby zapojují.

Jednotliví členové pastorační a ekonomické rady si rozdělili úkoly – oblasti nutné zajistit k důstojnému slavení velikonoc. Každý z členů pastorační a ekonomické rady obdržel jmenovitý rozpis služeb a činností souvisejících s Velikonocemi. děkuji všem členům pastorační a ekonomické rady i všem, kteří jsou ochotni zapojit se do přípravy a slavení Velikonoc. v loňském roce jsme na Velký Pátek uctívali ve Velké Losenici kříž z Malé Losenice, letos to bude kříž ze Sázavy, v Havlíčkově Borové jsme uctívali kříž z Oudoleně, letos to bude kříž z  Peršíkova.

 

12. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.3.- 4.4.2019

 

1.David Bratršovský (3)

2. Luboš Bratršovský (4)

3. Josef Dvořák (1)

4. Filip Lacina(2)

5. Jan Havlíček (17)

6. Jakub Lacina (8)

7. Vojtěch Špinar (6)

8. Jiří Wasserbauer (18)

9.Vojtěch Pibil (25)

10. Miloslav Bratršovský (9)

11. Filip Hošek (10)

12. Tomáš Polreich (-)

13. Adam Pibil (20)

14. Tomáš Sobotka (23)

15. Kryštof Černý (5)

16. RadimSobotka (19)

17. Jan Uttendorfský (13)

18.Vojtěch Lacina (12)

19. Ctibor Křepinský(-)

20.Vít Peksa (14)

21.Jakub Blažek (21)

22. Ondřej Dvořák (11)

23.Ondřej Vytlačil (-)

24. Marek Sobotka (-)

25. Jan Dobrovolný (16)


Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borovéza období 1.3- 4.4.2019

 

1. Vít Veselý (1)

2. Jan Tonar (4)

3. Jáchym Dejmal (8)

4. Pavel Janáček (9)

5. František Bořil (3)

6. Matěj Bořil (2)

7. Jan Štefa (6)

8. Vít Janáček (12)

9. Václav Štefa (11)

10. Tomáš Cacek (13)

11. Ondřej Dejmal (14)

12. Patrik Strašil (10)

13. Pavel Štefa (5)

14. Vojtěch Štefa (7)

15. Radim Solnička (15)

 

13. ŽEHNÁNÍ POKRMŮ O VELIKONOCÍCH

Žehnání velikonočních pokrmů bude při eucharistické oběti na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ ve Velké Losenici v 8.00 a v 11.00 hod. hod. a v Havlíčkově Borové v 9.30 hod.

 

14. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Pastorační a ekonomická rada rozhodla o konání májových pobožností v jednotlivých obcích:

Velká Losenice:pondělí, úterý, čtvrtek, pátek, sobota – v 18.30 hod., středa 16.30 hod., neděle 18.00 hod.

Malá Losenice: denně v 18.45 hod.

Vepřová: denně v 19.30 (kromě soboty, kdy májová pobožnost není)

Sázava: neděle v 19.00 hod.

Havlíčkova Borová: úterý, neděle v 18.30 hod., čtvrtek 14.15 hod.

Oudoleň: středa, pátek, neděle – v 19.00 hod., sobota 16.15 hod.

Prosíme zájemce o vedení májových pobožností ve Velké Losenici , aby se zapsali v hlavním vchodu kostela. Materiál k vedení májové pobožnosti bude k dispozici v sakristii nebo u pastorační asistentky Marty Králíčkové. Hudební doprovod : po domluvě s varhaníkem či s kytarovým doprovodem, případně ten, kdo vede májovou pobožnost určí mariánskou píseň z kancionálu. Prosíme věřící o vedení májových pobožností i účast na nich

V ostatních obcích zajistí průběh májových pobožností členové pastorační rady za danou obec (materiály si vyzvednou u past. asistentky Marty Králíčkové na celý měsíc.)

 

15. PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI

Hovořili jsme o brigádách (kamenný chodník u kostela – dokončení),přivezení kamenů, občerstvení na sv.biřmování, napečení perníčků na Den matek.

Paní L. Strašilová upozorňuje na krádeže na hřbitově – prosí o všímavost, pan starosta upozorňuje na to, aby psi nebyli voděni na hřbitov.

 

16. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 • Svatý týden – fakulty – dovolení opakovat obřady velikonočního Tridua ve druhé farnosti
 • dovolení anticipace velikonoční vigilie před západem slunce (ne před 18.00 hod.!)
 • Svatovojtěšská pouť na Libici – 27.4.2019
 • Listopad 2019 – Řím a Praha se sv.Anežkou
 • přihlášky do kněžského semináře
 • diecézní setkání mládeže 13.4.2019 v Hradci Králové
 • aktuality z Centra pro rodinu
 • astorace pro seniory – publikace
 • kurz pro chrámové varhaníky ve Žďáru nad Sázavou – 5.10.2019

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Pastorační a ekonomická rada farního svazu
přeje všem
milostiplné prožití svátků Vzkříšení.