Zprávy z pastorační rady: 5. října 2018

 
 
 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. října 2018

ve  farním pastoračním středisku

sv. Jakuba - Losík

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach,J.Uttendorfský, M.Sobotka, M.Lánová, M.Danielová, L.Špačková , P.Malý, J.Uttendorfský, R.Sobotková, Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek,,V.Štefa, F.Nevole

 

Omluveni: Ing.V.Růžičková, M.Králíčková, P.Stránský,M.Vytlačil,Ing.J.Nevole,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, růžence v jednotlivých obcích farnosti a modlitby Anděl Páně. Poděkování za zdařilý výlet rodičů s dětmi.

Při žehnání kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě se vybralo 144 000 Kč.

Pán Bůh zaplat všem dárcům !

Při sbírce na církevní školství jsme vybrali ve Velké Losenici částku 3457 Kč a v Havlíčkově Borové 2 048 Kč. Při sbírce na domácí hospic jsme vybrali ve Velké Losenici částku 4 875 Kč a v Havlíčkově Borové částku 3 883 Kč . Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve všech školách farního svazu.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 2. listopadu 2018

 

3.KATECHETICKÉ setkání

středa - 24.října 2018 v 16.00hod.v Losíku

 

4. SBÍRKA NA MISIE

21 .ŘÍJNA 2018

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

růženec, slavnost Výročí posvěcení kostela, odpustky

slavnost Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 

6. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Vepřová - 21.10.2018 v 10.30 hod.

Velká Losenice – 28.10.2018 – 8.00 a 11.00 hod.

 

7. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 23.9.2018 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání. Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Bylo zkontrolováno, že Občasník katechetického a pedagogického centra je zasílán všem katechetům , uzavření dohod o pracovní činnosti, zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probíralo se zdůraznění modlitby růžence v měsíci říjnu ,dále vydávání a objednávky Křesťánka a záležitosti týkající se výuky. Po mši sv. se duchovní setkal s rodiči žáků připravujících se na přijetí svátostí a seznámil je s průběhem přípravy.

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 8.9- 5.10.2018

 

1. Vít Veselý (4)

2. Vít Janáček (2)

3. Matěj Bořil (1)

4. Pavel Janáček (3)

5. Václav Štefa (12)

6. František Bořil (5)

7. Jan Štefa (11)

8. Pavel Štefa (10)

9. Jáchym Dejmal (13)

10. Ondřej Dejmal(6)

11. Tomáš Cacek (7)

12. Vojtěch Štefa (8)

13. Patrik Štefa (9)

14. Radim Solnička (14)

15. Jan Málek (15)

16. Michal Strašil (3)

 

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 8.9- 5.10.2018

 

1. Josef Dvořák (14)

2. Luboš Bratršovský (6)

3. David Bratršovský (4)

4 Jan Uttendorfský (23)

5. Filip Lacina (8)

6. Jakub Lacina (1)

7. Jakub Blažek (12)

8. Kryštof Černý (13)

9 . Jiří Uttendorfský (25)

10. Adam Pibil (21)

11. Jan Dobrovolný (-)

12. Tomáš Polreich (10)

13. Vojtěch Pibil(19)

14. Jakub Uttendorfský (22)

15. Vít Peksa (11)

16. Miloslav Bratršovský (7)

17. Vojtěch Špinar (5)

18. Ondřej Vytlačil (17)

19. Filip Hošek (2)

20. Pavel Pospíchal (18)

21. Tobiáš Tonar (-)

22. Václav Peksa (3)

23. Tomáš Sobotka (24)

24. Radim Sobotka (-)

25. Vojtěch Lacina (9)

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

9. REKOLEKCE

Rekolekce na téma„ Otázky důležité k hledání Boha“ - podle meditací Ermese Ronchiho

„Klíčové otázky evangelia“se uskuteční v sobotu 3.11.2018přednášky ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v  kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

 

Program:

8.00 - eucharistická oběť

8.45 - 1.přednáška - A za koho mě pokládáte vy ? (Lk 9,18-20)

9.45 - 2.přednáška – Kolik chlebů máte ? (Mk 6,35-44)

10.45 - 3.přednáška – Koho hledáš ? (Jan 20,11-18)

11.45 - společný oběd v Losíku

12.00 - Anděl Páně

12.05 - růženec

12.30 - dotazy, diskuse

12.45 - křížová cesta

 

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já !

 

10. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme nejprve zhodnotili žehnání kaple Panny Marie v Sázavě –

Pán Bůh zaplať všem, kteří se zapojili prací, finančně a modlitbami, všem, kteří se zúčastnili organizace slavnosti žehnání – od liturgických služeb – akolyté, lektoři, přinášení darů, ministranti, přes hudební doprovod , občerstvení, po koordinaci dopravy, technické zabezpečení apod. Při slavnosti bylo podáno nejméně 1 200 sv.přijímání, na parkovišti stálo 800 aut, počet účastníků převyšoval 2 500.

Pastorační rada vzala na vědomí (a nemá námitek), že v kapli v Sázavě bude mše sv. každou druhou neděli v měsíci v 11.00 hod.( o těchto nedělích nebude v 11.00 hod. mše sv. ve V.Losenici.). Také bude mše sv. v Sázavě dle ohlášek poslední čtvrtek (v 17.00 hod) či pátek (v 17.00 hod) v měsíci . Tím bude také splněna podmínka kán.934.

Pan biskup vydal na žádost duchovního ve smyslu kán.1223-1225 a 934 CIC dovolení ke zřízení kaple Panny Marie Karmelské s uchováváním eucharistie v obci Sázava a uvedenou kapli požehnal dne 16.září 2018.

Kopie tohoto dekretu bude vyvěšena na viditelném místě v kapli.

Duchovní správce rozhodl, že od nového liturgického roku budou přijímány intence na 2. neděli v měsíci dle přání věřících – buď na 8.00 hod. ve V. Losenici , nebo na 11.00 hod. v Sázavě (zbylá mše je vždy za farníky). Past.rada s tím souhlasí.

Dále jsme projednávali čtení, žalmy a nesení darů o 2. neděli v měsíci. Mše sv. bude v Sázavě v neděli 14.10.2018 v 11.00 hod.při které budou předány medaile těm, kteří se významně o kapli zasadili. A ve 14.00 hod. bude v kapli koncert Hudba v myšlenkách Masarykových.

První setkání biřmovanců se uskuteční v pátek 12.10.18 po mši sv. v 19.45 hod. v Losíku.

Prosím všechny zájemce, aby přišli, termíny a způsob přípravy i pro ty, kterým se zdá, že jim nebudou vyhovovat termíny , budeme domlouvat ! Přípravu vidím i jako šanci bližšího setkávání vrstevníků.

Protože vyprší mandát členům pastorační a ekonomické rady, připravuje past. a ekonomická rada kandidátku, která bude schvalována na příštím setkání Pa ER. Kandidáta může navrhnout i každý věřící patřící do farnosti s tím, že bude kandidatura opatřena nezpochybnitelnými podpisy 25 farníků a přinesena kandidátem na faru, kde vyjádří s kandidaturou písemný souhlas a to do 1.11.2018.

 

11. PRÁCE A OPRAVY

Připravujeme instalování a požehnání sochy sv.Anny, která je prozatím v Losíku – díky p. Beranovi za zhotovení, připravujeme podstavec a stříšku, žehnání se uskuteční na výročí posvěcení kostela ve V.Losenici 28.10.2018. Dále je v plánu posekání trávy v areálu kostela a fary, oprava venkovní ohradní zdi a její natření. V Havlíčkově Borové pokračují práce na opravě kolny v areálu fary a připravují se další práce v 1.patře Vitusu.

 

12. KARMEL SÁZAVA Z.S.

1.9.2018. WC – dlažba, Jiří Wasserbauer (Žďár nad Sázavou), Jan Hošek st. Vnitřní omítka, Kamil Sobotka. Parapety na vnitřní okna, František Ledvinka ml., Jan Karel. Vnitřní parapety, vstupní rampa – betonářská ocel, František Ledvinka st. Celkem 28 hod.

  3.9.2018. Obklady WC, Jiří Wasserbauer (Žďár nad Sázavou), Jan Uttendorfský st. Varhany, parapetní desky na zábradlí na kůru, Jan Karel, František Ledvinka st. Celkem 14,5 hod.

  4.9.2018. WC, příčka, latě, vstupní rampa. Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Pavel Pospíchal, František Ledvinka st. Varhany, Jan Karel, Irena Karlová.Celkem 22 hod.

  5.9.2018. Setí trávy Veronika Růžičková, Jan Uttendorfský st. WC, sádrokartony, Kamil Sobotka, Pavel Pospíchal, Jan Karel. František Březka, klempířské práce. Celkem 14 hod.

  7.9.2018. Jan Uttendorfský st. WC, dokončovací práce, Kamil Sobotka, Pavel Pospíchal, Jan Uttendorfský ml., Varhany, Jan Karel, Irena Karlová. František Ledvinka st. Celkem 26 hod.

  8.9.2018. Nátěr zárubní. Han Uttendorfský st. WC, kaple, dokončovací práce, Kamil Sobotka, Pavel Pospíchal, Jan Uttendorfský ml., Jan Karel, František Ledvinka st. Celkem 27 hod.

  10.9.2018. Bílení na WC, Vladimír Novotný Velká Losenice, Jan Uttendorfský st. Dokončovací práce, Kamil Sobotka, Pavel Pospíchal, Jan Karel.Celkem 14 hod.

  11.9.2018. Instalování sochy P. Marie, Vladimíra Tesařová, Jan Hošek st., Jan Uttendorfský st., Jan Karel, Kamil Sobotka, Pavel Pospíchal. Sečení trávy, Jan Jícha.

  Úklid, Eva Pospíchalová, R. Sobotková, M. Lacinová, M. Danielová,A. Uttendorfská. 48 hod.

  12.9.2018. Dokončení podlahy kůry – lišty, Ladislav Ondráček Malá Losenice. Dokončovací práce, instalace osvětlení sochy P. Marie, úklid, Kamil Sobotka, Jan Karel, Pavel Pospíchal, Jan Uttendorfský st., František Ledvinka st. František Březka, klempířské práce. Celkem 19

  13.9.2018. Dokončovací práce, úklid, obklad.WC, Pavel Pospíchal, Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Jan Karel, K. Sobotka, P. Pospíchal, J. Karel, J. Uttendorfský ml. 12 hod.

  14.9.2018. Úklid, Veronika Růžičková, Alena Uttendorfská, Jitka Uttendorfská, Radka Sobotková, Eva Pospíchalová, Marie Lacinová. Dokončení obkladu fasády WC, Pavel Pospíchal, Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Jan Karel. Celkem 40 hod.

  15.9.2018. Úklid, Kosourová Jaroslava, Radka Sobotková, Eva Pospíchalová, Marie Lacinová. Dokončovací práce, úklid, Pavel Pospíchal, Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Jan Karel, František Ledvinka st. Celkem 44 hod.

  17.9.2018. Alena Uttendorfská, Jitka Uttendorfská, Radka Sobotková, Marie Lacinová, Marie Danielová. Celkem 24 hod.

  Výroba parapetních desek na zábradlí kůru, Jiří Zach Velká Losenice, 2 hod., Milan Lempera st. Velká Losenice, 6 hod.

Září: 340,5 hod.  Celkem: 6 039,5 hod.

 

13. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • Generální dekret k závazkům sloužit mše sv. na úmysl dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu
 • formace trvalých jáhnů 2018-2021
 • víkendové setkání starších chlapců – 5.-7.10.2018 - Kutná Hora
 • kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné
 • Misijní neděle 21.října 2018

 

 

 

Ing.Jaroslav Pibil v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady