Zprávy z pastorační rady: 7. června 2019

 
 
 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7. června 2019

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba - Losík

 

 

 

Pastorační a ekonomické rada popřála panu varhaníkovi Petru Malému z Malé Losenice k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice: P.Daniel,M.Králíčková,J.Zach,,M.Sobotka, F.Mach,

J.Uttendorfský, M.Danielová, P.Malý, M.Lánová, L.Špačková,Z.Nedělka,

 

Farnost Havlíčkova Borová: V.Štefa, J.Hájková,


Omluveni: Ing.J.Pibil,P.Blažek, F.Nevole, P.Stránský, M.Vytlačil,  Ing.V.Růžičková,R.Sobotková,

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem,

kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožnostív jednotlivých obcích farností. Dík za liturgické služby - lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům , akolytům, varhaníkům, zvoníkům,za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu,za přípravu na dětské eucharistické oběti a schůzky ministrantů. Poděkování za přípravu a hojnou účast na pouti v Peršíkově

a pouť a žehnání kříže v Oudoleni..

Dík za podporu kaple v Sázavě a všem, kteří v ní provázejí poutníky.

Dík paní Mgr.Marii Lacinové s maminkami a dětmia všem účinkujícím dětem za program na Den matek. Děkujeme za pravidelné středeční schůzky ministrantů a všem, kteří se zapojují do modlitbyAnděl Páně,a do živého růžence a modlitby matek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

čtvrtek4.července 2019 v 19.45

 

3. KATECHETICKÉ setkání

pondělí- 26.srpna2019 v 16.00hod.v Losíku

 

4. SBÍRKA na charitu

23.června 2019

 

5.POUŤ vE VEPŘOVÉ

16. června 2019 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

6. Pouť v Havlíčkově Borové

16.června 2019 - eucharistická oběť v 9.30 hod

 

7. ŽEHNÁNÍ OBECNÍHO PRAPORU PŘI SETKÁNÍ RODÁKŮ V JITKOVĚ -

sobota 22.6.19 ve 13.00 hod.

 

8. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

23.června 2019–V.Losenice v 8.00, H.Borová – 9.30 hod.

 

9. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI – ADORACE – Malá Losenice –

5.července 2019 v době 10.00-17.00 hod., eucharistická oběť v 9.00 hod

 

10.TÉMATA NA NÁSTĚNKY

1.sv.přijímání, sv.Petra a Pavla, sv.Cyrila a Metoděje,

prázdniny,dovolená

 

11. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2019-2020. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

12. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 5.6.2019 se uskutečnilo katechetické setkání v Losíku.

Duchovní poděkoval katechetickým pracovníkům za jejich činnost : výuku náboženství, nácvik zpěvu na dětské mše sv..

Probírali jsme účast na bohoslužbách u dětí připravujících se na přijetí svátostí, účast dětí na májových pobožnostech ve všech obcích farnosti, přihlášky na náboženství na příští rok,

letní tábor pro ministranty. Příští setkání odevzdají katechetky pastorační asistentce výkazy.

Byly připraveny žádosti o kanonickou misi katechetů. Hlavním bodem setkání byla diskuse

o zajištění výuky náboženství v příštím školním roce.

 

13. SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Při hodnocení svátosti biřmování nejprve duchovní poděkoval všem biřmovancům

za odpovědný přístup při přípravě na tuto svátost. Přípravu také pozitivně ovlivnilo to,

že většina biřmovanců byla podobného věku vhodného pro přijetí této svátosti.

Poděkování patří také panu faráři z Krucemburku P.Pavlu Seidlovi za rekolekci, kterou pro biřmovance připravil a za pomoc při udílení svátosti smíření biřmovancům a kmotrům.

I na sborníku biřmovanců s životopisy biřmovacích patronů a zdůvodněním, proč si kdo vybral právě takového patrona je vidět, že se biřmovanci nad tím zamýšleli.

Sborník byl věnován panu biskupovi a jeden výtisk bude uložen ve farním archivu.

Pastorační rada se shodla, že udělování svátosti bylo povzbuzením pro naše farnosti,

mnozí si uvědomili důležitost sv.biřmování, kterou přijali již dříve. Povzbuzujme biřmovance k životu z víry, podporujme je modlitbou a vytvářejme také s nimi společenství.

V neposlední řadě patří poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli

na organizaci a důstojném slavení této události.

 

14. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenicije za období 4.5.- 4.6.2019

1.Adam Pibil (22) 10. Filip Lacina (4) 19. Matěj Sobotka (6)

2. Vojtěch Špinar (23)11.Vojtěch Pibil (15)20.Vít Peksa (24)

3. Tomáš Sobotka (14)12. Radim Sobotka (7) 21. Tomáš Novotný (-)

4. Filip Hošek(2)13. Jan Havlíček (13) 22. Ondřej Dvořák (20)

5. Miloslav Bratršovský (9)14. Jakub Blažek (21)23.Jakub Uttendorfský (12)

6. Josef Dvořák (1) 15. Ctibor Křepinský (16)24. Jiří Wasserbauer (25)

7. David Bratršovský(3)16. Tomáš Polreich (11)25. Petr Němec (-)

8. Luboš Bratršovský (8) 17. Marek Sobotka (10)

9.Jan Uttendorfský (17) 18.Jakub Lacina (5) Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borovéza období 4.5- 4.6.2019

1. Pavel Štefa (4) 7. Matěj Bořil (8) 13. Patrik Strašil (12)

2. Tomáš Cacek (3) 8.Vojtěch Štefa (5) 14. Jan Tonar (1)

3. Jan Štefa (11) 9. František Bořil (7) 15. Radim Solnička (15)

4. Vít Veselý (2) 10. Pavel Janáček (9)

5. Vít Janáček (14) 11. Ondřej Dejmal (13)

6. Jáchym Dejmal (10) 12. Václav Štefa (6)

 

 

15. PASTORAČNÍ FORMACE

Ve čtvrtek 25.července 2019 přivítáme, jako již každoročně, poutníky do Slavkovic.

Prosíme rodiny, které jsou ochotné je ubytovat, aby se psaly ve vchodu kostela včetně telefonního kontaktu. Ti z farnosti, kteří by se chtěli zúčastnit poutě, nechť se nahlásí na telefonní číslo 737 556 450. (Netýká se posledního úseku z Velké Losenice do Slavkovic).

 

16. XVII. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Farnost Velká Losenice, Klub křesťanských demokratů farnosti a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádaly XVII.ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 1.6.2019

na hřišti za farním střediskem (některé zápasy za „kulturákem“ – dříve Katolický dům).

 

V kategorii mladší žáci do 12 let - Memoriál Miloslava Kubáta:

1. Sázava A

2-3. V.Losenice

2.-3. Vepřová

4. Sázava B

5. Orel Žďár n.S

 

V kategorii starších (žáci bez rozdílu věku navštěvující ZŠ) o pohár Klubu

křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice:

1. Losenice

2. Orel Žďár nad Sázavou

3. Sázava

4. Velká Losenice

 

Dík organizátorům, rozhodčím i ženám a děvčatům, které se staraly o občerstvení. Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků obou kategorií s předáním pohárů, diplomů a cen.

 

17. PRÁCE A OPRAVY

Největší prací v uplynulém měsíci (samozřejmě kromě prací spojených s přípravou sv.biřmování) bylo dokončení kamenného chodníku v areálu kostela sv.Jakuba.

Za organizaci děkujeme především panu Janu Uttendorfskému, za pokládání chodníku panu Josefu Wasserbauerovi a Prokopu Šenkýřovi a velkému počtu ochotných brigádníků. Dílo se podařilo uskutečnit velmi rychle. Pán Bůh zaplať ! Děkujeme i vedení obce za přenechání kamene z hřbitovní zdi.

 

Práce na červen – Velká Losenice

- posekání trávy v areálu fary + kostela

- terénní úpravy na farní zahradě

- postavení trampolíny

- instalování obrazu sv.Jakuba st. a sv.Jana Neumanna na budovu fary

- klempířské práce na kostele

 

Práce na červen – Havlíčkova Borová

- instalace nových vstupních dveří do areálu fary

- posekání trávy v areálu fary

-příprava úpravy presbytáře v kostele

 

18. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík knihovnici za její službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 

 

19. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

- dar českých věřících papeži Františkovi -Koruna svaté Anežky České – www.anezka2019.cz

- jmenování nové Ekonomické rady Královéhradecké diecéze - na dobu 5 let

- změna sídla Římskokatolické farnosti Pertoltice

- diecézní setkání dětí 2019 – 8.června Hradec Královéhradecké

- Celostátní setkání animátorů v Chotěboři – 13.-18.srpen 2019

- pouť české církevní provincie 2019 – Svatá Hora – 29.-30.června 2019

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady