Zprávy z pastorační rady: 7. prosince 2018

 
 
 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7. prosince 2018

ve  farním pastoračním středisku

sv. Jakuba - Losík

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Vytlačil, J.Zach, M.Králíčková, J.Uttendorfský, P.Malý, M.Sobotka, M.Lánová, M.Danielová, L.Špačková,Z.Nedělka,Ing.V.Růžičková,R.Sobotková,F.Mach

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek,V.Štefa,J.Hájková

Omluveni: F.Nevole, P.Stránský,

Host : J.Uttendorfský

 

Zástupci pastorační a ekonomické rady navštívili a jménem rady popřáli paní Františce Stehnové k významnému životnímu jubileu Boží požehnání, ochranu a pomoc.

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval jsme určili modlitbu breviáře o vánočních svátcích – na Boží Hod a Nový Rok, následovalo poděkování za účast na rekolekci za jednotlivé liturgické služby – za bohoslužby slova, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, chrámovému sboru, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, kostelníkovi, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se modlí v jednotlivých obcích modlitbu živého růžence a modlitbu Anděl Páně. Také všem adorujícím při adoraci.

Dík za modlitby matek a setkávání seniorek, za pravidelně vedené a hojně navštěvované schůzky ministrantů. Dík panu J. Kamarádoviza celoroční starost o seřizování věžních hodin a panu M.Vytlačiloviza starost o světla v kostele. Poděkování panu Ing. Milanu Lemperovi za obsluhu internetových stránek farnosti. Dík panu varhanářovi J.Karlovi za údržbu a opravy varhan. Dík ze vedení knihovny a dodržování výpůjční doby knihovnici Růženě Sobotkové. Poděkování za výuku náboženství ve všech školách našeho farního svazu a za hudební doprovod středečních bohoslužeb.

Při sbírce na plošné pojištění jsme vybrali ve V. Losenici částku 2 734 Kč a v Havl.Borové 2 066 Kč . Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 11. ledna 2019

 

3.KATECHETICKÉ setkání

středa - 9.1.2019 v 16.00hod.v Losíku

 

4. VÁNOČNÍ SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI 24.12.2018 a 25.12.2018

V. Losenice – šindel na faru, oprava zdí

H. Borová – Vitus – 1.patro

Sbírka 1.1.2018 v obou farnostech na kapli v Sázavě.

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY:

Vánoce, Křest Páně, Zjevení Páně

 

6. ADVENTNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

Příležitost k přistoupení k adventní svátosti smíření bude v sobotu 15.12.2018 od 8.00 hod do 11.00 hod. v kostele sv.Jakuba ve Velké Losenici. Udělovatelé svátosti: P.Pavel Sandtner a P. Pavel Seidl. V Přibyslavi je sv. smíření 15.12.2018 od 13.30 – 15.30 hod.

 

7.POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH

Velká Losenice

Havlíčkova Borová

Slavnost Narození Páně 24.12.18

22.00 hod.

17.00 hod.

Boží Hod Vánoční 25.12.18

8.00 a 11.00 hod.

9.30 hod.

Svátek sv.Štěpána 26.12.18

8.00 a 11.00 hod.

9.30 hod.

Svátek Svaté Rodiny 30.12.18

8.00 a 11.00 hod.

9.30 hod.

Na poděkování 31.12.18

18.00 hod.

15.00 hod.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1.2019

8.00 a 11.00 hod.

9.30 hod.

 

8. ORGANIZACE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Stromky zajistí p.J.Zach, výzdoba stromků a betléma bude 24.12.18 od 8.00 hod.- zajišťujeJ.Uttendorfský a J.Uttendorfský. Zpěv a hudební doprovod o svátcích včetně zpěvu žalmů a antifon zajistí pan varhaník Petr Malýv součinnosti s chrámovou scholou a po schválení duchovním.

Nácvik ministrantů na svátky a rozdělení služeb zajistí J.Uttendorfský Ing.J.Pibilem, nácvik 22.12.18 od 9.00 hodv kostele. Lektorskou službu a přípravu přímluv zajistí  p.J.Uttendorfský.

Betlémské světlo zajistí p.Z. Nedělka , bude

 

 • v sínici v kostele sv.Jakuba st.ve V. Losenici 24.12.18 7.30-15.00 hod.,
 • v H. Borové v kostele 9.00-10.30,
 • v M.Losenici v kapli Nanebevzetí Panny Marie 9.00-10.00 hod.,
 • v Sázavě v kapli Panny Marie Karmelské v době 9.00-10.00 hod.,
 • ve Vepřové v kapli Nejsvětější Trojice 9.00-10.00 hod.,
 • v Pořežíně v kapli Panny Marie 9.00-10.00 hod.,
 • v Oudoleni v kapli Navštívení Panny Marie 9.00-10.00.

Rozpis úklidu sněhu byl stanoven na měsíce prosinec a leden.

 

 

9. FARNÍ KNIHOVNA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

Farní knihovna ve Velké Losenici bude 23.12.,24.12., 25.12.2017 a 1.1.2018 zavřena.


10. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Koledníci Tříkrálové sbírky budou chodit ve všech obcích našeho farního svazu v sobotu 5.1.2019. Organizací je pověřena pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

11.VÁNOČNÍ KONCERTY

Dne 25.12.18 od 17.00 hod. se uskuteční v kostele sv.Jakuba st. koncert Vis angeli.

 

12. Katechetické setkání

Ve středu 23.11.18 se v Losíku ve V. Losenici uskutečnilo další z pravidelných kat. setkání. Probírala se organizace vedení adventních sobot, Tříkrálová sbírka a hra Čtvrtý z mudrců a dále běžné záležitosti týkající se výuky náboženství s důrazem na adventní dobu a adventní kalendáře. Duchovní správce poděkoval všem katechetkám za jejich náročnou službu. Katechetky byly pozvány na společenský večer v Losíku.

 

13. HRA ČTVRTÝ Z MUDRCŮ - ZKOUŠKA

První zkouška na hru Čtvrtý z mudrců bude v Nížkově na návsi před kostelem v sobotu 29.12.2018 od 9.00 hod. Po nácviku budou rozděleny kostýmy. Generální zkouška bude

v sobotu 5.1.2018 od 9.00 hod. v Nížkově. Účast herců je důležitá!

Hra Čtvrtý z mudrců bude hrána v neděli 6.1.2018 v Nížkově od 14.00 hod.

Dobrovolné dary budou určeny na kapli v Sázavě.

 

14. SPOLEČENSKÝ VEČER PRO VŠECHNY GENERACE

Pastorační a ekonomická rada farnosti, Klub křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice a Kolpingova rodina zvou všechny farníky na předsilvestrovský večer pro všechny generace v Losíku v  pátek 28.12.18 od 19.00 hod. Těšíme se na vás!

 

15. EKONOMICKÉ INFORMACE

Duchovní seznámil pastorační a ekonomickou radu s tím, že vyúčtování příspěvků od obcí na rok 2018 bylo uskutečněno a předáno s podanými žádostmi na rok 2019.

Ekonomická rada vzala na vědomí zprávu místopředsedy J.Zacha o stavu se ZD V. Losenice

 

16. VÝSTAVA BETLÉMŮ

Vážení farníci, chceme v předvánočním týdnu zopakovat loňskou výstavu betlémů, o kterou byl velký zájem nejen z řad farníků a lidí širšího okolí, ale i školních a předškolních dětí.

Výstava proběhne od 16. - 21. 12. 2018 prostorách farního střediska LOSÍK.

Prosíme vás tedy opět o zapůjčení vašich betlémů, které můžete přinášet v týdnu od 11.–16.12. do sakristie farního kostela před každou mší svatou (prosím, sledujte ohlášky v tomto týdnu).V případě zájmu o spolupráci nebo informace pište na zachovaandrea@seznam.cz nebo volejte na telefonní číslo 736 442 992. Vstupné dobrovolné.

Předem děkujeme za vaši pomoc a ochotu. Mgr. Andrea Zachová

 

17. PŘEDNÁŠKA – OD JARMULKY KE KŘÍŽI

Srdečně zveme na přednášku francouzského teologa – biblisty Jean-Marie Elie Setbon. Jedná se o příběh konverze francouzského rabína ke katolictví. Přednáška bude ve čtvrtek 27.12.2018 od 16.00 hod. v Losíku. Součástí přednášky bude autogramiáda autora s možností zakoupení jeho knihy. Srdečně zveme na tuto výjimečnou přednášku.

Duchovní správce povzbuzuje k tomu, abychom tuto jedinečnou příležitost vzali jako výzvu a poctu pro naši farnost ! (Je taková možnost v Praze či Brně?)


18. VÝSLEDKY VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY FARNÍHO SVAZU

Volební komise jmenovaná pastorační radou farního svazu Velká Losenice dohlížela

na průběh voleb o nedělích 11.11. a 18.11.2018

Dne 18.11. 2018 ve 14.00 hodin se sešla v pastoračním středisku Losík ve Velké Losenici ve složení: P. Daniel Kolář, Jan Uttendorfský, Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková, Ludmila Špačková

Výsledky voleb jsou následující:

Obce :

Velká Losenice: Miroslav Vytlačil 66 hlasů (Marta Králíčková 18 ) 14neplatných

Malá Losenice : Michal Sobotka 28 hlasů(Jaroslava Syslová 14)6neplatných

Vepřová:Václav Štefa 45 hlasů , Pavel Blažek 44 hlasů (Stanislav Zvolánek 21) 1 neplatný

Sázava : Ing.Veronika Růžičková 38 hlasů , Marie Danielová37hlasů, 2neplatné

(Jitka Uttendorfská 6 hlasů) ( Jan Jícha 2)

Havlíčkova Borová: František Nevole 33 hlasů , Jaroslava Hájková 31hlasů

(Ing.Josef Nevole 13 hlasů) neplatných


Oblasti :

Celkem volilo 237 farníků farního svazu Velká Losenice.

220 hlasů bylo platných a 17 neplatných.

 

Místopředseda pastorační a ekonomické rady (člen pastorační a ekonomické rady)

Ing. Jaroslav Pibil 184 hlasů Zdeněk Nedělka 25 hlasů

Liturgie,akolyté,ministranti , předseda ekonomické rady,člen pastorační rady (starost o lektory,ministranty,organizace modlitby breviáře,růžence,křížové cesty, májové pobožnosti)

Jiří Zach 150 hlasů ( Ing. Jiří Kolouch 47)

Liturgický prostor -( úklidy kostela, květinová výzdoba kostela, liturgická plátna,úprava presbytáře dle lit.dob,nástěnky)

Ludmila Špačková 149 hlasů (Marcela Machová 48 )

 

Společenství maminek s dětmi

Radka Sobotková 159 hlasů (Lenka Dočekalová 33 )

Správce farního pastoračního střediska Losík a farního areálu ( člen ekonomické rady )

Jan Uttendorfský- Sázava 126 hlasů František Mach96 hlasů

Pastorační rada složila slavnostní slib při bohoslužbách v neděli 2.12. 2018

Dle stanov Pastorační rady farnosti je dle článku II. § 1a členkou pastorační rady, pastorační asistentka Marta Králíčková podle kánonu 517§2 CIC zodpovědná za koordinaci vzdělávací činnosti ve farnosti.

Duchovní správce jmenuje členy pastorační rady pana Petra Malého, varhaníka, pana Zdeňka Nedělku za obec M.Losenice, p.Františka Macha jako správce far.střediska paní Marii Lánovou za Pořežín a pana Pavla Stránského z Oudoleně.

Předsedou pastorační a ekonomické rady je dle stanov farář Mgr.Daniel Kolář a rada farního svazu je 20 členná.


19. PASTORAČNÍ VÝBOR A ODBORNÉ KOMISE

Dle čl. VI odst.2 Stanov pastorační rady farnosti byl ustaven pastorační výbor.

Dle odst.3 stejného článku je složení pastoračního výboru následující :

Mgr.Daniel Kolář – předseda past.a ekonomické rady,

Ing.Jaroslav Pibil - místopředseda past.a ekonomické rady,

Marta Králíčková – sekretářka pastorační a ekonomické rady,

Miroslav Vytlačil – zvolený člen pastoračního výboru

Jiří Zach - zvolený člen pastoračního výboru

 

Pastorační výbor se bude scházet 1x měsíčně vždy před setkáním pastorační a ekonomické rady. Pastorační a ekonomická rada rozhodla o zřízení odborných komisí :

Katechetická komise– zodpovídá Marta Králíčková,

členové : Mgr.Marie Lacinová, Mgr.Ludmila Kachlíková, Mgr.Lukáš Ležák DiS,

Liturgická komise- zodpovídá –Ludmila Špačková,

členové : Ing.Jaroslav Pibil, František Nevole, Jaroslava Hájková

Stavební komise- zodpovídá : Jiří Zach,

členové : Zdeněk Nedělka, Václav Štefa, František Mach

Michal Sobotka, Jan Uttendorfský (Sázava), Pavel Stránský

Komise pro liturgický zpěv– zodpovídá : Petr Malý,

členové : Veronika Tonarová,Marie Dobrovolná, Jan Mach,Dana Musilová

Komise pro květinovou a liturgickou výzdobu : zodpovídá : Dana Machová

členové : Stanislava Polreichová, Jaroslava Strašilová, Blanka Kamarádová,

Jaroslava Wasserbauerová, Jaroslava Hájková

Komise pro charitu , farní a společenské akce :zodpovídá – Radka Sobotková

členové:Marie Danielová, Ing.Veronika Růžičková, Pavel Blažek, Marie Lánová

 

20. KOLPINGOVA RODINA VELKÁ LOSENICE

Představenstvo Kolpingovy rodiny Velká Losenice se rozhodlo nejmenovat zvláštního zástupce Kolpingovy rodiny do pastorační rady proto, že 5 členů past. rady je zároveň členy Kolpingovy rodiny. Naši členové v pastorační radě : Mgr.Daniel Kolář , Ing.Jaroslav Pibil Jan Uttendorfský (Sázava), Petr Malý, Marta Králíčková.

 

21. EKONOMICKÉ RADA

Ekonomická rada byla dle stanov jmenována farářem a pracuje ve složení:

předseda: P.Daniel Kolář, místopředseda : Jiří Zach,

členové: Ing.Jaroslav Pibil, Miroslav Vytlačil a František Nevole.

 

22. CELOROČNÍ VYHODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Havlíčkova Borová Zahrnuje celý církevní rok 2017/2018

 

1. Vít Veselý Havl.Borová

2. Matěj Bořil Vepřová

3. Vít Janáček V epřová

4. Patrik Strašil Oudoleň

5.Pavel Štefa Vepřová

6. František Bořil Vepřová

7. Pavel JanáčekVepřová

8. Vojtěch Štefa Vepřová

9. Ondřej Dejmal Havl.Borová

10. Jan Štefa Vepřová

11. Jáchym Dejmal Havl.Borová

12. Tomáš Cacek Slavětín

13. Václav Štefa Vepřová

14. Radim Solnička Havl.Borová

15. Michal Strašil Oudoleň

16. Jan Málek Havl.Borová

 

Velká Losenice Zahrnuje celý církevní rok 2017/2018 (v závorce loňské umístění)

 

1. David Bratršovský (1) 30 V.L.

2. Jakub Lacina (4) 35 Sázava

3. Luboš Bratršovský (27) 36 V.L.

4. Filip Lacina (2) 42 Sázava

5.Josef Dvořák (6) 43 V.L. .

6. Vojtěch Lacina (9) 58 Sázava

7. Tomáš Polreich (20) 62 V.L.

8. Miloslav Bratršovský (3) 63 V.L.

9. Adam Pibil (5) 71 M.L.

10.Kryštof Černý (19) 84 V.L.

11. Vojtěch Pibil (11) 86 M.L.

12. Tomáš Sobotka (13) 87 Sázava

13. Jan Dobrovolný 88 V.L.

14. Vojtěch Špinar (17) 89 V.L.

15. Jakub Blažek (23) 90 V.L.

16. Marek Sobotka (16) 91 Sázava

17. Filip Hošek (26) 99 V.L.

18. Jiří Uttendorfský (31) 103 Sázava

19. Václav Peksa (14) 104 V.L.

20. Jakub Uttendorfský (24) 105 Sázava

21.Jan Uttendorfský (25) 106 Sázava

22. Matěj Sobotka (21) 107 M.L.

23. Ondřej Vytlačil (19) 108 M.L.

24. Radim Sobotka (12) 109 Sázava

25. Ondřej Dvořák (15) 110 V.L.

26. Vít Peksa (8) 117 V.L.

27. Tomáš Novotný (29) 126 V.L.

28. Šimon Hromek (31) 130 V.L.

29. Petr Němec (34) 142 Vepřová

30. Pavel Pospíchal (22) 143 Sázava

31. Jan Havlíček (-) 146 V.L.

32. Ctibor Křepinský (28) 150 M.L.

33. Daniel Musil (37) 154 Pořežín

34. Michal Pečinka (-) 157 V.L.

35. Martin Němec (24) 161 Vepřová

36. Tobiáš Tonar (-) 170 V.L.

37. Jiří Zach (32) 181 V.L.

Jan Jajtner (-) M.L.

Lukáš Jonák (-) M.L.

Adam Konfršt (-) Vepřová

Tadeáš Vytlačil (-) V.L.

Jakub Wasserbauer (-) V.L.

Jiří Wasserbauer (-) V.L.

Matyáš Zacha (-) V.L.

Je radostí celé pastorační a ekonomické rady farního svazu vědět, že bylo celkem hodnoceno 44 ministrantů ve V.Losenici a 16 ministrantů v H.Borové, a mimoto u oltáře přisluhovali další nehodnocení akolyté a ministranti a ministrantky! Děkujeme za pomoc s vedením ministrantů Janu Dobrovolnému. Modleme se jako farní společenství za ministranty, je známo, že při této službě u oltáře se rodí kněžská povolání. Každý rok někteří starší ministranti končí a je potřeba, aby noví mladí začínali.

 

23. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

 

 • edikt o žádosti postulátora zahájit kanonizační řízení P.Josefa Toufara
 • pastorační doporučení na rok 2019
 • přehled pastoračních aktivit v diecézi v r.2019
 • vnitřní směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů
 • pouť do Svaté země s otcem biskupem Mons.Janem Vokálem (21.3.-28.3.2019)

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady


 

Pastorační a ekonomická rada přeje všem
milostiplné prožití svátků Narození
a hojnost Božího požehnání
v novém roce 2019.