Zprávy z pastorační rady: 1. července 2022

 
 
 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 1. července 2022

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

7/22

252/1031

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Danielová, M.Králíčková, Z.Nedělka, R.Sobotková, M.Vytlačil, L.Špačková

Havlíčkova Borová: /

Omluveni: J.Hájková, P.Blažek, Ing.J.Nevole, P.Stránský, V.Štefa, F.Mach, M.Lánová, Ing.V.Růžičková

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Pouť ve Slavětíně

5. Pouť v Sázavě

6. Pouť ve Velké Losenici

7. Pouť v Malé Losenici

8. Témata na nástěnky

9. Přihlášky na náboženství

10. Pastorační formace

11. Farní knihovna

12. Farní shromáždění

13. Fotbalový turnaj

14. Hodnocení ministrantů

15. Práce a opravy

16. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy 1.svatého přijímání v obou našich farnostech a rodičům dětí.

Dík za liturgické služby - lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, Vis angeli,ministrantům,akolytům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu  a výzdobu na slavnost Těla a Krve Páně, za přípravu na dětské eucharistické oběti  a rytmický hudební doprovod. Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně . Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu poutí v Havlíčkově Borové, Vepřové a Oudoleni.

Poděkování Kateřině Lacinové za program pro děti z Oudoleně na konci školního roku.

Při sbírce na charitu se ve Velké Losenici vybralo 2 378 Kč a v Havlíčkově Borové 2 199 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 5.srpna 2022 v 19.45.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Pondělí 29.8.2022 v 14.00 hod. v Losíku.

 

4. POUŤ VE SLAVĚTÍNĚ

23. července 2022 – eucharistická oběť v 17.00 hod.

 

5. POUŤ K PANNĚ MARII KARMELSKÉ V SÁZAVĚ

17.července 2022 –v 11.00 hod.

 

6. SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE VELKÉ LOSENICI

31.7.2022 – v 8.00 a 11.00 hod.


7. POUŤ V MALÉ LOSENICI

21. srpna 2022 – eucharistická oběť v 10.30 hod.


8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

1. sv. přijímání, dovolená, sv. Jakub, sv. Vít

 

9. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2022-2023. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.

Děkujeme.


10. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu  slavností v naší farnosti – 1.sv.přijímání v obou našich farnostech (10 dětí ve farnosti Velká Losenice a 4 dětí ve farnosti Havlíčkova Borová).

Ve čtvrtek 28.července 2022 přivítáme  poutníky do Slavkovic, prosíme farníky ochotné přijmout poutníky, aby se zapsali ve vchodu kostela.

Ti z farnosti, kteří by se chtěli zúčastnit poutě, nechť se nahlásí na telefonní číslo 739 002 737. (Netýká se posledního úseku z Velké Losenice do Slavkovic).

 

11. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík  knihovnici za její službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!


12.  XIX.. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE

Farnost Velká Losenice, MO KDU-ČSL a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádaly XIX. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 4.6.2022 na hřišti za farním střediskem a za „hasičárnou“...

Po loňském ročníku, kdy byla (po covidu) jen jedna kategorie, se podařilo opět uspořádat 2 kategorie s celkem 9 družstvy

Dík organizátorům, rozhodčím  i ženám a děvčatům, které se staraly o občerstvení.

Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků  s předáním  diplomů a věcných cen.

 

Konečné pořadí:

 

Memoriál Miloslava Kubáta  (žáci mladší 12 let)

1. Velká Losenice

2. Sázava

3. Orel Žďár nad Sýzavou

4. Velká Losenice II

 

O pohár předsedy MO KDU-ČSL

1. Sázava I

2. Velká Losenice I

3. Velká Losenice II

4. Vepřová

5. Sázava II

 

13. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období 4.6.20221.7.2022

 

1 Josef Dvořák                 10. Jan Uttendorfský             19. Adam Ledvinka

2. Filip Hošek                   11. Radim Sobotka               20. Ondřej Ledvinka

3. Tomáš Polreich             12. Luboš Bratršovský           21. Dominik Daniel

4. David Bratršovský         13. Tomáš Sobotka               22. Patrik Špinar

5. Jan Havlíček                 14. Adam  Pibil                     23. Kryštof Černý

6. Jiří Uttendorfský           15. Vojtěch Pibil                    24. Jakub Uttendorfský

7. Filip Sobotka                16. Miloslav Bratršovský        25. Marek Sobotka

8. Filip Lacina                   17. Vít Peksa

9. Jakub Lacina                18. Josef Malý

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  4.6.2022.- 1.7..2022

 

1. Tomáš Musil               8. Vojtěch Štefa                      15. Jáchym Dejmal

2. František Nevole         9. Tomáš Cacek                      16. Ondřej Dejmal

3. Vilém Nevole             10. Radoslav Tonar                  17. Pavel Janáček

4. Tadeáš Pertl               11. Matěj Bořil                        18. Vít Janáček

5. Pavel Štefa                12. Filip Nevole                       19. Patrik Strašil

6. František Bořil            13. Jáchym Janáček                20. Václav Štefa

7. Jan Tonar                   14. Jan Štefa                          21.  Jaroslav Červenka

 

 

14. PRÁCE A OPRAVY

Práce v červenci  – Velká Losenice

- posekání trávy v areálu fary + kostela

- úprava živého  plotu

Práce na  srpen – Velká Losenice

- opravy střechy fary – výměna a nátěr šindele

- oprava kamenné ohradní zdi farní zahrady a výměna plotu

Práce na  srpen – Havlíčkova Borová

-  posekání trávy v areálu fary

-  příprava úpravy presbytáře v kostele


15. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

- kurz přípravy k trvalému jáhenství

- nový opat Kanonie premonstrátů v Želivi - P. ThLic. Tadeáš Róbert Spišák O. Praem.

- změna sísel farností Římskokatolická farnost Černíkovice, Římskokatolická farnost Voděrady obě sídlo Trčkovo náměstí 3   517 73 Opočno

- X. Světové setkání rodin – Řím 22.6.-26.6.2022

- Víkend pro rodiny – 23.-25.září 2022 klášter Hory Matky Boží u Králík. Téma víkendu – Víra, naděje a láska, provází P.Ondřej Kunc a jáhen Andy Loos, přihlášky tel. 494 063 430, www.klasterkraliky.cz

- kanonické mise a GDPR

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady