Zprávy z pastorační rady: 10. ledna 2020

 
 
 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 10. ledna 2020

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

01/20

226 / 924

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, J.Zach, M.Králíčková, Z.Nedělka, J.Uttendorfský, P.Malý, M.Lánová, M.Danielová, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, R.Sobotková

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa, J.Hájková

Omluveni: Ing.J.Pibil, M.Sobotka, M.Vytlačil,F.Mach, Ing.J.Nevole, P.Stránský

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování pastorační a ekonomické rady patří všem, kteří se zúčastnili přípravy a důstojného slavení vánočních svátků – akolytům, lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), hebdomadářům, žalmistům, ministrantům, varhaníkům, chrámové schole, Vis angeli, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za vánoční stromky, dík za jejich ozdobení , dík za květinovou výzdobu, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za přípravu na dětské eucharistické oběti.

Dík za vánoční koncert , zpívání v kapli v Sázavě a živý betlém v Havlíčkově Borové.

Panu Zdeňku Nedělkovi a Ing.Josefu Nevolovi za zajištění betlémského světla do jednotlivých obcí farností.

Děkujeme za společně prožitý XVI.společenský večer v Losíku.

Díky knihovnici Růženě Sobotkové za péči o doplňování knih a provoz farní knihovny.

Společnou radost prožíváme se všemi, kteří se připravili na svátky vánoční přistoupením ke svátosti smíření.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

Duchovní správce děkuje vedení a všem členům Sboru dobrovolných hasičů Velká Losenice za udělení titulu Čestný člen SH ČMS.

Děkujeme i všem dárcům vánoční sbírky ve Velké Losenici na kapli v Sázavě –

Dík Andree Zachové  a rodině Zachových za výstavu betlémů a biblí a všem, kteří betlémy zapůjčili. Dík i za „venkovní betlém“.

Poděkování za ušití komží pro ministranty do kaple v Sázavě paní Ludmile Špačkové, Zdence Jonákové a Stanislavě Vencovské.

Poděkování všem organizátorům a hercům hry Čtvrtý z mudrců v  Krucemburku – zvláště dětem a organizátorům , dík také všem dárcům sbírky při této hře na kostel v Sázavě – vybralo se 7 000 Kč. Děkujeme panu faráři a krucemburské farnosti za přijetí, občerstvení a pomoc s organizací. Pán Bůh zaplať !

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 7. února 2020 v Losíku

3. KATECHETICKÉ setkání

středa - 22. 1. 2020 v 16.00 hod. v Losíku

4. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI

ADORACE – 2. února 2020

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Uvedení Páně do chrámu, sv. Tomáš Akvinský, sv. Anežka Římská, sv. František Saleský

6. SVÍČKY NA SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Svíčky na svátek Uvedení Páně do chrámu budou k zakoupení v hlavním vchodu před začátkem bohoslužby. (1 ks = 15 Kč).

7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Inventarizační komise ve složení předseda – Jiří Zach, členové – František Mach, Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková, provedla inventarizaci i s oceněním ke dni 31.12.2019. Díky.

 

8. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období 1.12.-5.1.2020

1. Vít Janáček

2. Matěj Bořil

3. Vojtěch Štefa

4. Vít Veselý

5. Pavel Janáček

6. František Bořil

7. Jáchym Dejmal

8. Jan Tonar

9. František Nevola

10. Patrik Strašil

11. Pavel Štefa

12. Radoslav Tonar

13. Jan Štefa

14. Václav Štefa

15. Jaroslav Červenka

16. Ondřej Dejmal

17. Tomáš Cacek

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období 1.12.-5.1.2020

1. Josef Dvořák

2. Filip Hošek

3. Filip Lacina

4. Jakub Lacina

5. Jan Havlíček

6. Miroslav Bratršovský

7. Radim Sobotka

8. Tomáš Polreich

9. Luboš Bratršovský

10. Kryštof Černý

11. Vojtěch Pibil

12. Tomáš Sobotka

13. Jan Uttendorfský

14. Matěj Sobotka

15. Ondřej Vytlačil

16. Vojtěch Špinar

17. Jiří Wasserbauer

18. Ondřej Dvořák

19. David Bratršovský

20. Adam Pibil

21. Václav Peksa

22. Jakub Uttendorfský

23. Jiří Uttendorfský

24. Marek Sobotka

25. Vít Peksa

 

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

9. HLÁŠENÍ O ÚKONECH DUCHOVNÍ SPRÁVY

„Hlášení o úkonech duchovní správy“ za naše farnosti bylo odesláno v termínu.

 

10. EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Ekumenická bohoslužba se uskuteční v sobotu 11. ledna 2020 v 16.00 hod.

v evangelickém kostele v Sázavě. Všichni jste srdečně zváni!

 

11. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V našich farnostech Velká Losenice a Havlíčkova Borová chodilo celkem 28 skupinek koledníků (dětí s dospělým doprovodem, což je celkem 112 lidí). Připočteme-li ty, kteří na Obecních úřadech sbírku přepočítávali a  koordinátorku celé sbírky pastorační asistentku Martu Králíčkovou, pak k tomu, aby se sbírka uskutečnila v takovém rozsahu, bylo potřeba  zapojení kolem 140 dobrovolníků. Pán Bůh jim zaplať !

Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům !

 

Celková vybraná částka ve všech obcích  našich farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová farností je 185 906 Kč.

Farnost Velká Losenice: 94 827 Kč

(obce: Velká Losenice, Sázava, Malá Losenice a Pořežín)

farnost Havlíčkova Borová: 91 079 Kč

(obce: Havlíčkova Borová, Vepřová, Oudoleň, Slavětín, Jitkov  a Peršíkov)

 

Jednotlivé obce:

Velká Losenice 43 120 Kč

Havlíčkova Borová 33 746 Kč

Sázava 28 875 Kč

Vepřová 22 727 Kč

Malá Losenice 16 832 Kč

Oudoleň 15 591 Kč

Pořežín 6 000 Kč

Slavětín 5 797 Kč

Jitkov 7 550 Kč

Peršíkov 5 668 Kč

12. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se uskuteční na faře v Havlíčkově Borové ve dvou turnusech:

I.turnus ve dnech 4.7.-11.7. 2020

II. turnus ve dnech 11.7.-18.7. 2020

Rodiče si sami mohou vybrat turnus, na který děti pošlou, s tím, že kapacita každého turnusu je 30 dětí, po naplnění tohoto počtu není možné jet na daný turnus.

Turnusy budou naplňovány podle času odevzdané přihlášky. Děkujeme za pochopení.

Během měsíce budou dětem v hodinách náboženství a v Losíku distribuovány přihlášky.

Cena tábora je 1 500 Kč.

Prosím vedoucí, aby potvrdili svou účast, případně oznámili, že letos nepojedou, v tom případě by bylo dobré,(ne povinné), kdyby zároveň dodali tip, koho oslovit.

Prosím rodiče, aby táboru věnovali pozornost a poslali své děti.

Domnívám se, že duchovní náplň tábora, ale i rekreační a sportovní pomůže dětem ve vytváření společenství i pocitu sounáležitosti s farností.

13. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

-  Obecně závazné nařízení ČBK o modlitbách za uzdravení,exorcismech a některých s tím spojených nesprávných praktikách

- výzva k slavení neděle Božího slova (3.neděle v liturgickém mezidobí)

- připomenutí výročí událostí spojených s P.Josefem Toufarem – viz plakátech

- týden modliteb za jednotu křesťanů

- směrnice o dofinancování poklesu příspěvku státu na činnost církve

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady