Zprávy z pastorační rady: 2.sprna 2019

 
 
 

 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 2. srpna 2019

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba  - Losík

8/19

221 / 899

 

 

Pastorační a ekonomické rada popřála paní Radce Sobotkové ze Sázavy

k významnému životnímu  jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a  požehnání.

Přítomni :

 

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, ,M.Sobotka,  F.Mach,

J. Uttendorfský, ,  M.Danielová, P.Malý, M.Lánová,  L.Špačková,

Z.Nedělka, R.Sobotková,  Ing.V.Růžičková,

Farnost Havlíčkova Borová : J.Hájková,  F.Nevole, P.Stránský,

 

Omluveni: M.Králíčková,M.Vytlačil, P.Blažek, V.Štefa,

 

 

Obsah: 1. Poděkování …. …………………    33       9.  Pastorační formace …………..34

2. Setkání past.a ekonomické rady .     34      10. Hodnocení ministrantů ……... 34

3. Katechetické setkání – termín   .…  34      11. Farní shromáždění ………….. 35

4. Pouť v Malé Losenici …...  ...........  34      12  Práce a opravy ……………….35

5.  Výročí posvěcení kaple v Pořežíně..34     13.  Zprávy z biskupství..............    36

6.  Eucharist.oběť na Račíně …………34

7.  Témata na nástěnky ……………….34

8.  Přihlášky na náboženství... ... ......... 34

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování všem, kteří organizovali oba běhy tábora, hlavním vedoucím, vedoucím jednotlivých skupinek, kuchařkám, zdravotníkovi a všem dětem, které nám dělaly radost.

Poděkování také za slavnost sv.Cyrila a Metoděje v Malé Losenici,

za pouť ve Velké Losenici, Sázavě a ve Slavětíně.

Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům,

za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Poděkování panu Františku Havlíčkovi za zhotovení rámů pro obrazy sv.Jakuba a sv.Jana Neumanna a společně s panem Jiřím Zachem za nainstalování na budovu fary.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady– pátek 6.září  2019 v 19.45 hod.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍpondělí 26.8.2019 v 14.00 hod. v Losíku

 

4. POUŤ V MALÉ LOSENICI – 18.srpna 2019 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE V POŘEŽÍNĚ3.září 2019 v 17.00 hod.

 

6. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ NA RAČÍNĚ – 14.září  2019 v 15.30 hod.

 

7.  TÉMATA NA NÁSTĚNKY : 1.sv.přijímání, dovolená, letní tábor

8.   PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2019-2020. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.  Děkujeme.

9.. PASTORAČNÍ FORMACE

Ve čtvrtek 25.července 2019 jsme přivítali, jako již každoročně, poutníky do Slavkovic.

Dík rodinám, které poutníky přijaly . Rozebírali jsme situaci, jak, co nejefektivněji zjistit počet poutníků a ubytování.

Mluvili jsme též o táboře, dík všem, kteří se zapojili.  Máme radost z vedoucích, kteří prožili mnohokrát tábor jako děti a vytvářejí teď dobré společenství vedoucích tábora. Díky za to.

Také jsme hovořili o pouti v Sázavě – i přes nepřízeň počasí byla hojná účast a vše připravené. Dík rodině Danielových za upomínkové poutní obrázky.

Také jsme zmínili rozdělování služeb (čtení a dary) při pouti v Malé Losenici.

Vzpomněli jsme na zemřelého p.Z.Berana – na všechny sochy, kterými obohatil kostely, kaple a areál kostela – vzpomeňme na poděkování v modlitbě.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  5.7 – 1.8.2019

 

1.     Pavel Štefa (8)              7. František Bořil  (11)             13. Pavel Janáček (6)

2.     Radoslav Tonar (9)       8. Matěj Bořil (5)                     14. Jan Štefa (2)

3.     Jan Tonar (3)                 9. Václav Štefa (14)                 15. Tomáš Cacek (-)

4.     Jáchym Dejmal  (4)      10. Vojtěch Štefa  (13)             16. Jaroslav Červenka (15)

5.      František Nevole (16)  11.Vít Veselý (1)                      17. Ondřej Dejmal  (10)

6.      Patrik Strašil (7)            12. Vít Janáček (12)                18. Radim Solnička (17)

 

Máme radost z příchodu tří nových ministrantů a přejeme jim, aby jim nadšení a radost

z ministrování vydržely.

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období  5.7.-  1.8.2019

 

1.     David Bratršovský (1)       10. Ctibor Křepinský (-)               19. Ondřej Dvořák (-)

2.     Luboš Bratršovský (2)        11. Jakub Lacina (8)                    20. Tomáš Novotný (-)

3.     Václav Peksa (13)              12. Petr Zach (-)                           21. Marek Sobotka (22)

4.     Kryštof Černý (-)               13. Jan Uttendorfský  (-)              22. Matěj Sobotka (23)

5.     Josef Dvořák (3)                  14. Jakub Uttendorfský(20)         22. Vojtěch Špinar (14)

6.     Miloslav Bratršovský(11)  15. Filip Lacina (7)                        23. Petr Zach (-)

7.     Adam Píbil  (17)                 16. Tomáš Polreich (4)                24. Vojtěch Pibil (6)

8.     Vít Peksa (12)                    17.  Radim Sobotka (9)                25, Pavel Pospíchal (-)

9.      Filip Hošek (5)                      18.  Jan Havlíček (18)

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.


11. FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

V souladu se Stanovami pastorační rady čl. VIII. svolávám letošní farní shromáždění

( XVII. farní shromáždění)  na neděli 27.října 2019  od 10.00 hod. do Velké Losenice

při příležitosti 15.výročí posvěcení farního pastoračního střediska Losík.

 

Program byl  schválený Pastorační a ekonomickou radou :

10.00    -  slavnostní eucharistická oběť´ za farní svaz

11.00    - modlitba a  oficiální zahájení.-  slovo místopředsedy,

projev předsedy spolku Karmel Sázava z.s. - zhodnocení ročního fungování kaple

Panny Marie Karmelské a    plánované akce

11.15   -  program maminek s dětmi

12.00       modlitba Anděl Páně a požehnání

12.05       koncert Liberi Dei

 

Občerstvení zajištěno, odpolední program bude upřesněn budeme se snažit o divadelní představení skupiny JenTak.

Farní shromáždění je shromážděním všech farníků farního svazu.   Má posilovat společenství a spoluzodpovědnost za život farního svazu. Je také příležitostí k seznámení se s činností pastorační a ekonomické rady farního svazu.                                        Všichni jste zváni !

Ve farním pastoračním plánu bylo uvedeno farní shromáždění na datum 1.září 2019

v Havlíčkově Borové. Na upozornění farníků, že letos připadá 15.výročí posvěcení Losíka byl termín i místo se souhlasem pastorační a ekonomické rady změněn s tím, že farní shromáždění v roce 2020 se uskuteční v Havlíčkově Borové (snad i s žehnáním prostor

v patře farního střediska Vitus a presbytářem plně obnoveným dle II.vatikánského sněmu ).

 

12. PRÁCE A OPRAVY

 

Práce v červenci – Velká Losenice

- posekání trávy v areálu fary + kostela

- instalování obrazu sv.Jakuba st. a sv.Jana Neumanna na budovu fary

- oprava varhan – dík p.Janu Karlovi ze Sázavy

- vyčištění a zprovoznění věžních hodin – dík p.Josefu Kamarádovi

 

Práce v červenci – Havlíčkova Borová

-  posekání trávy v areálu fary

- zabezpečení farního táboradík p.Františku Nevolovi

Práce na srpen – Velká Losenice

- výměna poškozených šindelů na faře + nátěr střechy

 

Práce na srpen – Havlíčkova Borová

- instalace nových vstupních dveří do areálu fary

- příprava úpravy presbytáře v kostele

-  příprava opravy varhan

13. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

- aktuality z Centra pro rodinu – viz plakátiště

- sbírka na církevní školství 15.září 2019

- GDPR ve spolupráci s katechety

- výsledky hlášení o úkonech duchovní správy za rok 2018 za diecézi

 

 

 

Jaroslav Pibil v.r.                                                   Daniel Kolář   v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady                      předseda pastorační a ekonomické rady