Zprávy z pastorační rady: 4. listopadu 2022

 
 
 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. listopadu 2022

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

10/22

244/998

 

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, M.Králíčková, M.Sobotka, J.Zach, P.Malý, J.Uttendorfský, M.Lánová, M.Danielová,  Z.Nedělka, L.Špačková, Ing.V.Růžičková, R.Sobotková

Havlíčkova Borová: P.Blažek, V.Štefa, J.Hájková

Omluveni: Ing.J.Pibil, M.Vytlačil, P.Stránský, Ing.J.Nevole, F.Mach

 

Pastorační a ekonomická rada popřála  pastorační asistence Martě Králíčkové z  Velké Losenice k významnému životnímu  jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a  požehnání.

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání pastorační a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Témata na nástěnky

5. Sbírka na pojištění

6. Intence

7. Inventarizační komise

8. Žehnání adventních věnců

9. Tříkrálová sbírka

10. Katechetické setkání

11. Hodnocení ministrantů

12. Pastorační informace

13. Rekolekce

14. Práce a opravy

15. Farní knihovna

16. Setkání seniorů a seniorek

17. Perníkový betlém

18. Výstava betlémů

19. Zprávy z biskupství

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří připravovali a zapojili se do liturgie (sázavská schola, varhaník, ministranti, akolyté) při slavnosti výročí posvěcení kostela v Sázavě, Velké Losenici, Pořežíně, Vepřové a mše sv. na Račíně.

Poděkování všem, kteří organizovali a modlili se v jednotlivých obcích v  říjnu modlitbu  růžence, modlitbu živého růžence a Anděl Páně. dále lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu),  žalmistům, ministrantům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela.

Dík za brigády na posekání trávy a dokončování výměny plotu kolem farní zahrady.

Při sbírce na církevní školství jsme vybrali ve Velké Losenici částku 3 226 Kč a v Havlíčkově Borové 2 314 Kč , při sbírce na misie ve Velké Losenici částku  4271 Kč a v Havlíčkově Borové částku 3 641 Kč.

Pán Bůh zaplať všem dárcům !

Dík rodičům za zájem o výuku náboženství a dětem, které navštěvují hodiny náboženství ve všech školách farního svazu. Dík za přípravu mše sv. pro děti v Havlíčkově Borové.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

Pátek 2.12. 2022 v 18.45 hod.

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Středa – 9. listopadu 2022 v  16.00 hod. v Losíku.

 

4.  TÉMATA NA NÁSTĚNKY

Odpustky, slavnost  Všech svatých, vzpomínka na všechny věrné zemřelé , Ježíše Krista Krále, advent, sv. Mikuláš.

 

5. SBÍRKA NA PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ

20. listopadu 2022.


6. INTENCE

Intence na příští rok budou přijímány od 1. neděle adventní (27.11.22) po bohoslužbách v sakristii. Prosím o formulování intencí v délce (do 1 krátké řádky), aby se vešly na ohlášky. Přede mší sv. je možné přinést doplněnou intenci na jakoukoliv délku. Děkuji.  Počet  intencí není omezen! Číst čtení a přinášet obětní dary je nabídka, ne nutnost.

Prosím, aby věřící reflektovali, že každou 2. neděli v měsíci je mše sv. v kostele v Sázavě, stejně tak i 4. čtvrtek v měsíci – na obé je možno dávat intenci do Sázavy.

Stejně tak i to, že v pondělí je mše sv. většinou ráno.


7. INVENTARIZAČNÍ KOMISE

Pastorační výbor se souhlasem pastorační a ekonomické rady farního svazu Velká Losenice jmenoval inventarizační komisi  ve složení : předseda – Jiří Zach, členové –  František Mach, Zdeněk Nedělka, Marta Králíčková, .Tato komise již  pod vedením faráře a příslušných norem vydaných  Biskupstvím královéhradeckým provádí oceňovaní majetku Římskokatolických farností Velká Losenice a Havlíčkova Borová všech položek evidovaných v inventárním seznamu  , který bude aktualizován k 31.12.2022.

 

8. ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

První neděli adventní mají farníci možnost přinést své rodinné adventní věnce. Adventní věnce budou žehnány po scénce dětí při nedělní bohoslužbě  27.11.22  v 8.00  a v 11.00 hod. ve Velké Losenici a v 9.30 hod. v Havlíčkově Borové. Duchovní správce žádá, aby věnce zachovávaly základní symboliku včetně barev (věnec převážně zelený, svíce fialové). Adventní věnec do presbytáře  a  Losíku  zajistí pastorační asistentka Marta Králíčková.

 

9. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Organizací tříkrálové sbírky 2023 v našich farnostech byla pověřena past. asistentka Marta Králíčková, která zkontaktuje pomocníky v jednotlivých obcích. V souvislosti s Tříkrálovou sbírkou  budou osloveni loňští i další dětští herci pro hru Čtvrtý z mudrců, která bude  hrána 7. ledna 2023 v Havlíčkově Borové. Zamýšleli jsme se i nad způsobem oslovení a pozvání okolních farností . Zajistí duchovní správce s místopředsedou pastorační a ekonomické rady s  pastorační asistentkou.

 

10.  KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

Ve středu 22.9.2022 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z pravidelných katechetických setkání.  Duchovní správce přítomným poděkoval za jejich náročnou službu vašim dětem a farnosti. Bylo zkontrolováno, že Občasník katechetického a pedagogického centra je  zasílán všem katechetům  uzavření dohod o pracovní činnosti, zkontrolována docházka přihlášených dětí. Probíralo se setkání s rodiči žáků připravujících se na přijetí svátostí a seznámení je s průběhem přípravy.     zdůraznění modlitby růžence v měsíci říjnu ,

dále vydávání a objednávky Křesťánka a záležitosti týkající se výuky.

Termín 1. sv.přijímání v našich farnostech  byl stanoven na neděli 25.6.2023 a odsouhlasen přítomnými rodiči.

 

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  září a říjen.2022

 

1. František Nevole        7. Tadeáš Pertl                    13. František Bořil

2. Tomáš Musil              8. Vojtěch Štefa                   14.  Jáchym Dejmal

3. Vilém Nevole             9. Filip Nevole                      15.  Ondřej Dejmal

4. Radoslav Tonar          10. Václav Štefa                   16. Patrik Strašil

5. Jan Štefa                  11. Jan Tonar                       17.Tomáš Cacek

6. Pavel Šteda               12. Matěj Bořil                     18. Pavel Janáček

19. Vít Janáček

20. Jáchym Janáček

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období září a říjen 2022

 

1. Martin Mach                  10. Tomáš Sobotka                     19. Jan Havlíček 

2. Vojtěch Blažek              11. Jan Uttendorfský                  20. Filip Lacina

3. Filip Sobotka                 12. David Bratršovský 21. Marek Sobotka

4  Štěpán Mach                 13. Miloslav Bratršovský              22. Josef Malý

5. Josef Dvořák                 14. Jakub Uttendorfský                23. Dominik Daniel

6. Tomáš Polreich              15. Luboš Bratršovský                 24. Tomáš Novotný

7. Filip Hošek                    16. Ondřej Dvořák                      25. Marek Havlíček

8. Štěpán Čejka                17. Vít Peksa

9. Radim Sobotla               18. Adam Pibil

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

12. PASTORAČNÍ FORMACE

V pastorační formaci jsme hovořili o plánovaných aktivitách a jejich místech (i vzhledem k energetické situaci – duchovní informoval o dosavadní situaci – výhled je nejistý, biskupství nechává řešení na jednotlivých farnostech).

Dále o časopise Jezuité a zpravodaji KTF UK Praha DOXA.

V církevně-právním  zpravodaji Zrcadlo církve byla pochvalná zmínka o výuce náboženství v našich farnostech (výuka ve školách, učí katecheté a katechetky, koordinace s duchovním).

Pastorační rada má radost z nových ministrantů a zájem o mše sv. pro děti a mládež v Havlíčkově Borové – díky maminkám.

Hovořili jsme u zapojení mladých do jednotlivých služeb ve farnosti – účast na rekolekci, příprava mladých na funkci asistentů při podávání sv. přijímání.

Připravovali jsme i volby do nové pastorační a ekonomické rady, které se uskuteční začátkem roku 2023.

Pan varhaník prosím zpěváky a hudebníky, aby počítali se zkouškami na Vánoce od konce listopadu.

 

13. REKOLEKCE

Rekolekce na téma „  Objevování Boha ve světě“ -  podle meditací  Josefa Prokeše

„Pán se stará“se uskuteční v sobotu 26.11.2022 přednášky ve farním pastoračním středisku Losík, bohoslužba a křížová cesta v  kostele sv.Jakuba st.ve Velké Losenici.

Program:  8.00  -  eucharistická oběť

8.45  -  1.přednáška -  Konkrétní vedení Duchem Sv. (Sk 10,1-48)

9.45 - 2.přednáška –   Důvera, naděje a svoboda v lidské existenci   (Mt 13,16-17)

10.45 -  3.přednáška –   Ježíšova svoboda a láska  (Jan 21,21-25)

11.45 -   společný oběd v Losíku

12.00  -  Anděl Páně            

12.05  -  růženec

12.30  - dotazy, diskuse

12.45   - křížová cesta

Rekolekce – duchovní obnova je čas věnovaný Bohu, u něhož není žádný čas, ale věčnost.

Jak prožijeme čas pozemského života, abychom si zasloužili věčnost ?

Přijďte prožít den naplněný vztahem – Bůh a já!


14. PRÁCE A OPRAVY

Práce na  listopad – Velká Losenice

- opravy střechy fary – výměna a nátěr šindele

- výměna plotu

 

Práce na  listopad

– Havlíčkova Borová

-  posekání trávy v areálu fary

- příprava úpravy presbytáře v kostele

 

15. FARNÍ KNIHOVNA

Všechny Vás zveme do farní knihovny, která je otevřena každou neděli od 9.00 hod.

a nachází se v Losíku v patře. K zapůjčení je zde velké množství knih, nabídnout Vám můžeme například:

František Kolouch - Nejvyšší oběť – Poslední lidický farář Josef Štemberka.

Tato kniha zachycuje historii obce Lidice a především je životopisem posledního lidického faráře Josefa Štemberka, který v této obci sloužil 33 let a do posledních chvil poskytoval svým farníkům slova duchovní útěchy.

Fynn – Pane Bůh, tady Anna

Anna je malá dívka, která dokáže klást životně důležité otázky a také na ně odpovídat. Kniha je plná myšlenek, které dokáží inspirovat.

Jan Paulas - Vojtěch Kodet – Bůh své bitvy neprohrává

Formou rozhovoru je v knize popsán životní příběh karmelitána P.Vojtěcha Kodeta, vypráví o životu s Božím slovem, o svém mládí, rodině i nástrahách, které přinesla doba.

Annette Neubauer- Biblické příběhy pro děti

Biblické příběhy podané tak, aby jim rozuměli i ti nejmenší. Kouzlo knize dodávají poutavé ilustrace.

Děkujeme, že využijete této možnosti a knihovnu navštívíte. Těšíme se na Vás !

Knihovnice Růžena Sobotková a Aneta Dočekalová

 

16. SETKÁNÍ  SENIOREK A SENIORŮ

Pozvánka na přátel. setkávání seniorek a seniorů od středy 9.11.2022 ve 13.00 hod. v Losíku. Upřímně se těší paní Marta Nedělková s ostatními.

 

17. SPOLEČNÝ PERNÍKOVÝ BETLÉM V KOSTELE SV. JAKUBA VE V. LOSENICI

Cílem je radost ze společného díla jako poděkování všem, kteří se podílejí na chodu farnosti. Záměrem je, aby se na betlému podíleli lidé různého věku, aby rodina „měla svoji figurku“ na  společném díle.

Pokud budete mít zájem:

A) můžete napéct perníky (postavy, zvířátka, stromy, krajiny, domečky (v tomto případě by bylo vhodné se domluvit, co napečete – formičky mohu zapůjčit)

B) společné zdobení perníků proběhne v neděli 11.12.2022 v  Losíku od 9:00  - 18:00 hod. společně s výstavou betlémů, adventním jarmarkem a dílničkou pro děti

C) můžete napéct a nazdobit doma, pak donést hotové dílo

Parametry:

- perník

- výška osob: 11 cm (ostatní: zvířata, stromy, domečky – uzpůsobit velikosti osob)

- Sv. rodinu zhotoví p. Veronika Růžičková , Tři krále p. Pavlína Rosecká

- zdobení – pouze bílá poleva (žádné jiné barvy) 

Schůzka ohledně perníkového betlému bude v pátek 11.11.2022 v 18:45 hod. v Losíku

Pozn.: inspiraci jsem vzala z farnosti Brno – Židenice, kde každoročně mají perníkový betlém, perníky pečou a zdobí doma, pak je v určený čas donesou do kostela.  Já bych ráda jejich myšlenku rozšířila o společné pečení, zdobení, společně strávený čas.

Děkuji za spolupráci

Eva Pospíchalová (Sázava), 721 537 231, e.mail: posp.eva@seznam.cz

 

18. VÝSTAVA BETLÉMŮ

Milı́ farnı́ci,  ve dnech 11.-16.prosince 2022 bude v Losı́ku probı́hat již tradičnı́ výstava betlémů. Vracı́me se k této tradici po dvouletém covidovém přerušení.
Letošnı́ výstavu bychom chtěli rozšı́řit o adventnı́ jarmark dne 11.12.2022 od 9h do 18h, kde se budou prodávat výrobky, kterými chceme udělat radost vám všem a můžeme tím třeba přispět na protřeby farnosti.V prostorách Losı́ku se také uskutečnı́ společné zdobenı́ pernı́kového betlému a dı́lničky nejen pro děti. Pernı́kový betlém bude vystaven v našem kostele během Vánoc. Bližšı́ informace o zdobenı́ pernı́kového betlému viz “Společný perníkový betlém v kostele sv. Jakuba ve Velké Losenici”.

Obracı́m se tedy na všechny farnı́ky, kteřı́ by se rádi do této akce zapojili, ať už přispěnı́m betlémů na výstavu, ručnı́mi výrobky určenými k prodeji nebo pomocí při organizaci 3.adventní neděle.
Můžete kontaktovat mě na email hrabcovaandrea@seznam.cz , tel. 736 442 992 nebo Radku Sobotkovou na tel. 603 851 938.
Věřı́m, že s Božı́ pomocı́ vše zvládneme a prožijeme hezké společné adventní chvíle.
Mgr. Andrea Hrabcová (Zachová)

 

19. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

- program kněžského dne

- kurz pro pomocníky při podávání sv.přijímání

- adopce na dálku-

- informace a dopis k Tříkrálové sbírce

- aktuality z Centra pro rodinu

- Capelinha pro střední a východní Evropu v Koclířově

- interní sdělení o povinném zřízení datových stránek pro farnosti od 1.1.2023

- směrnice ČBK o lektorátu a akolytátu

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady