Zprávy z pastorační rady: 4.července 2019

 
 
 

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 4. července 2019

ve  farním pastoračním středisku

sv.Jakuba  - Losík

7/19

220 / 895

 

 

Přítomni :

 

Farnost Velká Losenice : P.Daniel, Ing.J.Pibil, M.Králíčková, J.Zach, ,M.Sobotka,  F.Mach,

J. Uttendorfský, ,  M.Danielová, P.Malý, M.Lánová,  L.Špačková,

Z.Nedělka,

Farnost Havlíčkova Borová : P.Blažek,

Omluveni: F.Nevole, P.Stránský, R.Sobotková, M.Vytlačil, Ing.V.Růžičková,

V.Štefa, J.Hájková,

 

 

Pastorační a ekonomické rada popřála Františku Machovi a Marii Dobrovolné

do společného života vzájemnou lásku, úctu a hojnost Božího  požehnání.

 

 

Obsah: 1. Poděkování …. …………………    29          8.   Témata na nástěnky ……… 30

2. Setkání past.a ekonomické rady .     30          9.   Přihlášky na náboženství.... 30

3. Katechetické setkání – termín   .…  30         10.  Pastorační formace ……….. 30

4.  Pouť ve Slavětíně.............. ...........  30         11.  Hodnocení ministrantů ... ….31

5.  Pouť v Sázavě…….........….……   30         12.  Práce a opravy ……………. 31

6.  Pouť ve Velké Losenici ...... ...........30        13.  Farní knihovna ………………. 32

7.  Pouť v Malé Losenici …………….     30          14.   Zprávy z biskupství      ……….32

 

 

 

 

 

1.  PODĚKOVÁNÍ

Pastorační a ekonomická rada vyjádřila poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy 1.svatého přijímání v obou našich farnostech a rodičům dětí.

Dík za liturgické služby - lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům,

Vis angeli,ministrantům,akolytům, varhaníkům, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům,

za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu  a výzdobu

na slavnost Těla a Krve Páně, za přípravu na dětské eucharistické oběti  a rytmický hudební doprovod.

Poděkování také všem, kteří jsou zapojeni do modlitby živého růžence, modlitby Anděl Páně .

Dík všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu  poutí v Havlíčkově Borové

a Vepřové a  mši sv. s žehnáním obecního praporu u příležitosti 750 let obce

se setkáním rodáků  v Jitkově.

Při sbírce na charitu se ve Velké Losenici vybralo 3 542 Kč a v Havlíčkově Borové 2 461 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům !

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady– pátek 2.srpna 2019 v 19.45

 

3. Katechetické setkání – pondělí 26.8.2019  v 14.00 hod. v Losíku

4. POUŤ ve Slavětíně –  20.července 2019 – eucharistická oběť v 17.00 hod

 

5. POUŤ K PANNĚ MARII KARMELSKÉ V SÁZAVĚ– 21.července 2019– v 11.00 hod.

6. SVATOJAKUBSKÁ POUŤ VE VELKÉ LOSENICI – 28.7.2019 – v 8.00 a  11.00 hod.

7. POUŤ V MALÉ LOSENICI – 18.srpna 2019 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY : 1.sv.přijímání, dovolená, sv.Jakub, sv.Vít

 

9. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2019-2020. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek.  Děkujeme.

10. PASTORAČNÍ FORMACE

Při pastorační formaci jsme hovořili o zdařilém průběhu slavností v naší farnosti – 1.sv.přijímání v obou našich farnostech (20 dětí ve farnosti Velká Losenice a 3 dětí

ve farnosti Havlíčkova Borová).

Ve čtvrtek 25.července 2019  kolem 17.15 hod.přivítáme, jako již každoročně, poutníky

do Slavkovic (pravděpodobný počet kol 40).

Prosíme rodiny, které jsou ochotné je ubytovat, aby se psaly ve vchodu kostela včetně telefonního kontaktu. Ti z farnosti, kteří by se chtěli zúčastnit poutě, nechť se nahlásí

na telefonní číslo 737 556 450. (Netýká se posledního úseku z Velké Losenice do Slavkovic).

Také jsme hovořili o první pouti v Sázavě po dokončení kaple.

Protože letos uplyne 15 let od dokončení a požehnání farního pastoračního střediska Losík, připravujeme farní shromáždění na neděli 27.října 2019 ve Velké Losenici

s eucharistickou obětí v 10.00 hod.

Z hlediska ozvučování slavností v našich farnostech rozhodla pastorační a ekonomická rada, že stávající zvukaři (Mgr.Milan Lempera a Jan Mička) zaškolí Vojtěcha Pibila, aby v případě jejich zaneprázdněnosti bylo ozvučení zajištěno.

V sobotu začíná 1.turnus farního dětského tábora v Havlíčkově Borové, prosíme

o modlitby, děkujeme za potraviny či jinou podporu tábora.

11. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  5.6 – 4.7.2019

 

1.     Vít Veselý (4)              7. Patrik Strašil (13)                   13. Vojtěch Štefa (8)

2.     Jan Štefa (3)                 8. Pavel Štefa (1)                       14.  Václav Štefa (12)

3.     Jan Tonar (14)              9. Radoslav Tonar (-)                15.  Jaroslav Červenka (-)

4.     Jáchym Dejmal  (6)     10. Ondřej Dejmal  (11)             16.  František Nevole (-)

5.     Matěj Bořil (7)             11.František Bořil (9)                17. Radim Solnička  (15)

6.      Pavel Janáček  (10)     12. Vít Janáček (5)

 

Máme radost z příchodu tří nových ministrantů a přejeme jim, aby jim nadšení a radost

z ministrování vydržely.

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je  za období  5.6.-  4.7.2019

 

1.     David Bratršovský (7)       10. Tomáš Sobotka (3)                 19. Jan Dobrovolný (-)

2.     Luboš Bratršovský (8)        11. Miloslav Bratršovský (5)       20. Jakub Uttendorfský  (23)

3.     Josef Dvořák (6)                12. Vít Peksa (20)                         21. Jan Uttendorfský (9)

4.     Tomáš Polreich (16)          13. Václav Peksa (-)                      22. Marek Sobotka  (17)

5.     Filip Hošek (4)                    14. Vojtěch Špinar (2)                   23.Matěj Sobotka  (19)

6.     Vojtěch Pibil (11)              15. Jiří Uttendorfský  (-)                 24. Tobiáš Tonar (-)

7.     Filip Lacina  (10)                 16. Jiří Wasserbauer (24)              25. Jakub Wasserbauer   (-)

8.     Jakub Lacina (18)                17.  Adam Pibil (1)

9.      Radim Sobotka (12)              18.  Jan Havlíček (13)             Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

 

12. PRÁCE A OPRAVY

 

Práce v červnu – Velká Losenice

- posekání trávy v areálu fary + kostela

- terénní úpravy na farní zahradě

- klempířské práce na kostele

 

Práce v červnu – Havlíčkova Borová

-  posekání trávy v areálu fary

Práce na červenec – Velká Losenice

- instalování obrazu sv.Jakuba st. a sv.Jana Neumanna na budovu fary

- výměna poškozených šindelů na faře

 

 

Práce na červenec – Havlíčkova Borová

- instalace nových vstupních dveří do areálu fary

- příprava úpravy presbytáře v kostele

-  příprava opravy varhan

 

13. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík  knihovnici za její službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

14. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

-  národní pouť do Říma – 11.-13.11.2019 – Koruna sv.Anežky České

- pouť rodin a nemocných k sv.Zdislavě – 20.7.2019 – 10.30 hod. Jablonné v Podještědí

- zpravodaj Adopce na dálku

- aktuality z Centra pro rodinu – viz plakát

- kanonické mise

- diecézní mariánská pouť – Hora Matky Boží u Králík – 18.srpna 2019

Jaroslav Pibil v.r.                                                   Daniel Kolář   v.r.

místopředseda pastorační a ekonomické rady                      předseda pastorační a ekonomické rady