Zprávy z pastorační rady: 5. června 2020

 
 
 

Letní dětský tábor se letos neuskuteční. Důvodem jsou předpisy, které umožňují tábory za velmi specifických (a zpřísněných) podmínek a skutečnost, že většina vedoucích jsou studenti VŠ, kteří v té době ještě mají výuku. Děkujeme za pochopení.

Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 5. června 2020

ve farním pastoračním středisku

sv. Jakuba  Losík

06/20

229 / 936

 

Přítomni:

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach, M.Králíčková, M.Sobotka, F.Mach, R.Sobotková, Z.Nedělka, M.Vytlačil, J.Uttendorfský, P.Malý, M.Lánová, M.Danielová, L.Špačková, Ing.V.Růžičková

Havlíčkova Borová: J.Hájková, Ing.J.Nevole, P.Blažek, V.Štefa, P.Stránský

 

Pastorační a ekonomické rada popřála paní Marii Danielové ze Sázavy k významnému životnímu jubileu hojnost Boží milosti, pomoci, ochrany a požehnání.

 

Obsah:

1. Poděkování

2. Setkání past. a ekonomické rady

3. Katechetické setkání – termín

4. Pouť ve Vepřové

5. Pouť v Havlíčkově Borové

6. První svaté přijímání

7. Adorace v Malé Losenici

8. Témata na nástěnky

9. Přihlášky na náboženství

10. Hodnocení ministrantů

11. Svátost pomazání nemocných

12. Fotbalový turnaj

13. Letní tábor

14. Pastorační informace

15. Práce a opravy

16. Oprava varhan

17. Postničky

18. Farní knihovna

19. Zprávy z biskupství

20. Květinová výzdoba

 

1.  PODĚKOVÁNÍ

Po modlitbě večerních chval vyjádřila pastorační a ekonomická rada poděkování všem,

kteří se zapojili do vedení nebo se účastnili májových pobožností v jednotlivých obcích farností. Duchovní správce děkuje všem díky kterým byly bohoslužby po rodinách v tzv. zakázané době.

Dík za liturgické služby - lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, akolytům, varhaníkům, zvoníkům,za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za úklidy kostela, za květinovou výzdobu, za přípravu na dětské   eucharistické oběti a schůzky ministrantů.

Poděkování za přípravu a hojnou účast na pouti v Peršíkově a žehnání kříže na farním dvoře a sochy sv.Kateřiny Alexandrijské.

Dík za podporu filiálního kostela v Sázavě a za instalování „venkovního“ oltáře.

Děkujeme za pravidelné středeční schůzky ministrantů a všem, kteří se zapojují do modlitby Anděl Páně, a do živého růžence a modlitby matek.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv dobrou činnost pro farnost.

 

2. SETKÁNÍ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY

pondělí 6.července 2020 v 10.00

 

3. KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

středa 10.června 2020  v 16.00 hod. v Losíku

 

4. POUŤ VE VEPŘOVÉ

7. června 2020 – eucharistická oběť v 10.30 hod.

 

5. POUŤ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

21. června 2020 eucharistická oběť v 9.30 hod.

 

6. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

21. června 2020 – V. Losenice v 8.00, H. Borová – 9.30 hod.

 

7. ADORACE V MALÉ LOSENICI

Malá Losenice – 5. července 2020 v době 10.00-17.00 hod., eucharistická oběť v 8.00 hod

 

8. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

První svaté přijímání, sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, prázdniny, dovolená.

 

9. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2020-2021. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenici je za období  1.3.- 4.6.2020

 

1. Filip Hošek

2. Josef Dvořák

3. Tomáš Polreich

4. Jakub Lacina

5. Jan Havlíček

6. David Bratršovský

7. Miloslav Bratršovský

8. Jakub Uttendorfský

9. Jan Uttendorfský

10. Vojtěch Pibil

11. Václav Peksa

12. Vít Peksa

13. Matěj Sobotka

14. Radim Sobotka

15. Tomáš Sobotka

16. Jiří Uttendorfský

17. Filip Lacina

18. Luboš Bratršovský

19. Vojtěch Špinar

20. Adam Pibil

21. Marek Sobotka

22. Tomáš Novotný

23. Ctibor Křepinský

24. Ondřej Dvořák

25. Pavel Pospíchal

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borové za období  1.2-4.6.2020

 

1. Pavel Štefa

2. Matěj Bořil

3. Jan Štefa

4. František Bořil

5. Jan Tonar

6. Jan Štefa

7. Vojtěch Štefa

8. Václav Štefa

9. Radoslav Tonar

10. František Nevole

11. Jaroslav Červenka

12. Vít Veselý

13. Patrik Strašil

14. Jáchym Dejmal

15. Tomáš Cacek

16. Ondřej Dejmal

17. Pavel Janáček

18. Vít Janáček

 

11. SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Svátost pomazání nemocných, která nemohla být udělena na slavnost sv. Josefa, bude udělena o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 19. června 2020 při bohoslužbě v Havlíčkově Borové v 15.00 hod. a ve Velké Losenici v 19.00 hod. (zájemci nechť se zapisují na arch ve vchodu kostela). Ti, kteří by rádi přijali sv. nemocných ze zdravotních důvodů doma, prosíme, aby to oznámili pastorační asist. M. Králíčkové.

 

12. XVIII. ROČNÍK FARNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE

Římskokatolická farnost Velká Losenice a Kolpingova rodina Velká Losenice uspořádá XVIII. ročník fotbalového turnaje dětí v malé kopané v sobotu 29. 8. 2020 ve 2 kategoriích - mladší žáci do 12 let (narození od 1.1. 2008 – či navštěvující příslušnou třídu) starší žáci – žáci do 15 let (navštěvující ZŠ či příslušnou třídu na SŠ)

Přihlášky odevzdávat pastorační asistentce Martě Králíčkové nebo Ing. Jaroslavu Pibilovi.

 

13. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KOLPINGOVY RODINY VELKÁ LOSENICE

Letní dětský tábor se letos neuskuteční. Důvodem jsou předpisy, které umožňují tábory za velmi specifických (a zpřísněných) podmínek a skutečnost, že většina vedoucích jsou studenti VŠ, kteří v té době ještě mají výuku. Děkujeme za pochopení.

 

14. PASTORAČNÍ INFORMACE

Duchovní správce děkuje všem, kteří v době karantény pomáhali vytvářet společenství a nalézali způsob, jak v rodinách slavit eucharistii (zcela dle vládních nařízení, jež nezákonně omezovala náboženskou svobodu). Mimořádná situace ukázala, že pastorační rada není jen formální orgán, a je funkční. Díky za to.  Zároveň je nutné, abychom na podobné situace byli připraveni a proto každý člen rady dostane na starost určitý úsek , aby věděl, jak v nastalé situaci jednat.

V pondělí 6. července bude mše sv. v 9.00 hod. ve Velké Losenici na poděkování za 30 let kněžství. Všichni jste zváni.

 

15. PRÁCE A OPRAVY

Práce na červen – Velká Losenice

- posekání trávy v areálu fary + kostela

- postavení trampolíny

- nový plot v areálu fary

 

Práce na červen – Havlíčkova Borová

-  posekání trávy v areálu fary

-  příprava úpravy presbytáře v kostele

 

16. OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV. VÍTA V HALÍČKOVĚ BOROVÉ

V loňském roce schválila pastorační a ekonomická rada opravu varhan v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové. Po rozebrání varhan (kdy byl zjištěn skutečný stav nástroje), byla uzavřena smlouva na opravu s varhanářem J. Karlem. Stav nástroje posoudil diecézní organolog prof. Václav Uhlíř. Duchovní správce požádal o dary na opravu obce Havlíčkova Borová, Oudoleň, Slavětín, Jitkov, Vepřová a firmu Havlíčkova Borová zemědělská a.s. Z osobního jednání má pocit vstřícnosti. Pán Bůh zaplať!

Všem dárcům může být vystaveno potvrzení o poskytnutí daru, který lze uplatnit jako odpočitatelnou položku k dani příjmu.

 

17. POSTNIČKY

Vzhledem k tomu, že postní kasičky byly rozdány o Popeleční středě a následně vznikla mimořádná situace, prosíme ty, kteří část svého postního úsilí vyjádřili i do těchto pokladniček, aby je vrátili. Děkujeme. Zatím z vydaných pokladniček se ještě nevrátilo asi 50.

 

18. FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna v Losíku bude v době prázdnin zavřená.

Dík knihovnici za její službu. Farní knihovna s mnoha kvalitními tituly by si zasloužila odpovídající počet čtenářů – což je úkol pro vás – farníci!

 

19. ZPRÁVY Z BISKUPSTVÍ

- pravidla v období uvolňování vládních opatření

- rozhodnutí ČBK o časopisech vydávaných dr. Mráčkem v nakladatelství Verite

- kněžské svěcení 27. 6. 2020 v katedrále v Hradci Králové

 

20. KVĚTINOVÁ VÝZDOBA

Pastorační a ekonomická rada děkuje za starost o květinovou výzdobu paní Jaroslavě Wasserbauerové a paní Jaroslavě Strašilové. Prosíme, kdo by měl zájem o zajišťování květinové výzdoby v kostele, aby se zapsal v předsíni hlavního vchodu. Děkujeme.

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady